Zjevení - Bible - Kapitola 1 až 3

Ekumenický překlad je neskutečný. Ekumena drží standardu křesťanství pevně a to až tak, že každý křesťan se do nebe dostane skrze jednu ze sedmi uvedených možností. To je špatné a špatně. V Božím tvoření určitě NE dobré. A tak zůstávám u Kralické, u které jsem podvědomě začal.

 1. cyklus trojice

Zjevení Janovo 1:1 Zjevení Ježíše Krista, kteréž dal jemu Bůh, aby ukázal služebníkům svým, které věci měly by se díti brzo, on pak zjevil, poslav je skrze anděla svého služebníku svému Janovi,
2 Kterýž osvědčil slovo Boží, a svědectví Jezukristovo, a cožkoli viděl.
3 Blahoslavený, kdož čte, i ti, kteříž slyší slova proroctví tohoto, a ostříhají toho, což napsáno jest v něm; nebo čas blízko jest.
4 Jan sedmi zborům, kteříž jsou v Azii: Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, a kterýž byl, a kterýž přijíti má, a od sedmi duchů, kteříž jsou před oblíčejem trůnu jeho,
5 A od Ježíše Krista, jenž jest svědek věrný, ten prvorozený z mrtvých, a kníže králů země, kterýž zamiloval nás, a umyl nás od hříchů našich krví svou,
6 A učinil nás krále a kněží Bohu a Otci svému, jemuž buď sláva a moc na věky věků. Amen.
7 Aj, béře se s oblaky, a uzříť jej všeliké oko, i ti, kteříž ho bodli; a budou plakati pro něj všecka pokolení země, jistě. Amen.

1) Hned na začátku je nutné si uvědomit, že to není zjevení Janovo, ale proces, který nastal po odchodu Ježíše a trval po návrat Krista. Janovi to vše oznámil Anděl, který byl poslán.

2) Připomínám, že Jan vložil vznik páté energie ve svědectví pěti panen. Je to 1. matrix.

3) Blahoslavení je ten, kdo vnímá tuto životní energií a energie co přijdou. Jedině tak se může vyhnout problémům.

4) Sedmá energie je od sedmi sborů skrze sedm duchů a vytváří matrix ducha v Božím království. Jen tak odbočím, energie devátá je vlastně nultá v dalším cyklu a je to zrod člověka. Nejdříve musel touto sedmou energií protít Ježíš, aby mohl jako Kristus usednout na trůn.

5) Prvorozený z Ducha je Ježíš. Byl jen první hodnotou v novém cyklu. To znamená jen počátek nového způsobu tvoření. Očistil nás po porodu a vykoupil z otroctví těla. Dává nám Duši.. Bude upřesněno.

6) A tady zcela jednoznačně určuje dvě strany. Moc světskou a nebeskou. Obě vládnou nad člověkem a v člověku, kde sídlí také Bůh a Kristus. Jak na Nebi tak na Zemi.

7) Všeliké říká Ne všichni. Hlavně ti, kdo ho dali na kříž.“ Krucifix“ na krucifix. Plakali všichni, protože trpěly a trpěli, protože nevěděli. Amen jednoznačně potvrzuje, že tak musí být a bylo.

 

 1. cyklus trojice

Zjevení Janovo 1:8 Jáť jsem Alfa i Oméga, totiž počátek i konec, praví Pán, kterýž jest, a kterýž byl, a kterýž přijíti má, ten všemohoucí.
9 Já Jan, i bratr váš, i spoluúčastník v ssoužení, i v království, i v trpělivosti Ježíše Krista, byl jsem na ostrově, kterýž slove Patmos, pro slovo Boží a pro svědectví Ježíše Krista.
10 A byl jsem u vytržení ducha v den Páně, i uslyšel jsem za sebou hlas veliký jako trouby,
11 An dí: Já jsem Alfa i Oméga, ten první i poslední, a což vidíš, piš do knihy, a pošli sedmi zborům, kteříž jsou v Azii, do Efezu, a do Smyrny, a do Pergamu, a do Tyatiru, a do Sardy, a do Filadelfie, i do Laodicie.
12 I obrátil jsem se, abych viděl ten hlas, kterýž mluvil se mnou, a obrátiv se, uzřel jsem sedm svícnů zlatých,
13 A u prostřed těch sedmi svícnů podobného Synu člověka, oblečeného v dlouhé roucho, a přepásaného na prsech pasem zlatým.
14 Hlava pak jeho a vlasové bílí, jako bílá vlna, jako sníh, a oči jeho jako plamen ohně.

8) Stanoví tři úplné a čisté energie pro cykly Adamův, Ježíšův a Kristův a člověčí. Prvních 2x12 cyklů pro staré hodnoty v Matrixu 5.

9) Jan si uvědomuje své místo ve všech množinách a funkci v soužení, sloužení, ve vládnutí a trpělivosti. I když s člověkem fyzicky nejsme, tak duchovně s ním jsme.

10) Vytržení, není jen Janův stav, ale oznámení o obdržení energie, která se přišla představit. Velký hlas Trouby. „Smysl verše je ten, že neštěstí jde jedno za druhým, tak jako při prudké bouři záplavy plní jednu hlubinu po druhé za hukotu valících se proudů“ Adolf Novotný. Biblický slovník.

11) Místa působení a rozšíření energie od A do Z a to je 2. cyklus 2x12 hodnot a energií.

12) Energie uprostřed sedmi hodnot. Skryté končetiny a zlatý pás přes hrudník ukazuje, že již doba lineárního přijímání energie skrze nohy a ruce skončila. Jen skrze tělo a hlavu vytváříme Duši nad svou hlavou.

13) Ta je vytvářena třemi hodnotami a energiemi Měsíce. Všechny mají jednu společnou vlastnost, jsou čisté. Šířeny větrem, držíce pohromadě, a pomíjivé. Zrod, život, smrt. Dva ohně. Slunce a Země.

 

 1. cyklus trojice

Zjevení Janovo 1:15 Nohy pak jeho podobné mosazi, jako v peci hořící; a hlas jeho jako hlas vod mnohých.

16 A měl v pravé ruce své sedm hvězd, a z úst jeho meč s obou stran ostrý vycházel; a tvář jeho jako slunce, když jasně svítí.

17 A jakž jsem jej uzřel, padl jsem k nohám jeho, jako mrtvý. I položil ruku svou pravou na mne, řka ke mně: Neboj se. Já jsem ten první i poslední,

18 A živý, ješto jsem byl mrtvý, a aj, živý jsem na věky věků. Amen. A mám klíče pekla i smrti.

19 Napiš ty věci, kteréž jsi viděl, a kteréž jsou, a kteréž se mají díti potom.

20 Tajemství těch sedmi hvězd, kteréž jsi viděl v pravici mé, a sedm svícnů zlatých: Sedm těch hvězd jsou andělé sedmi zborů, a sedm svícnů, kteréžs viděl, jest sedm zborů.

15) Nohy se rozpouští a budou ničit. O hlase jsem již psal

16) Pravá ruka ukazuje na východ, kde se vytvoří nové hodnoty. Oboustranný meč je čisté dělení bezezbytku. Vše špatné pomine. Jasné slunce je známo tím, že se do něj očima nemůžeme dlouho dívat. Jednoznačně nás vede k pokoře.

17) Je zřejmé, že přísun energie a zodpovědnosti na Jana byl nadlidský. A skutečnost, že Jan obdržel oněch sedm nových hodnot do svého vnímání a těla z pravé ruky je fakt.

18) Je potvrzena věčnost hlavní trojice. Klíče o pekla a smrti jsou přístupové adresy hodnot pro další spojení.

19) Něco napsat znamená uložit to Nevědomí jiných. S tímto nevědomím spolupracuje Duše. Časové rozpětí je včil, hned potom a poté. Od okamžiku kdy psal až do završení cyklu sedm. Tady začíná 4.cyklus trojice v Matrixu 7.

20) Andělé jsou energie a sbory hmota. Ale pro upřesnění, nedělo se tak jen v těchto místech. Další tři „Janové“ tak činili v jiných místech naší Země. Jan si byl vědom svého postavení člověka na Zemi a energie, která jím protéká. Vnímal Boží systém chaos a byl poslušný.

 

 1. sbor

Zjevení Janovo 2:1 Andělu Efezské církve piš: Totoť praví ten, kterýž drží těch sedm hvězd v pravici své, kterýž se prochází u prostřed těch sedmi svícnů zlatých:
2 Známť skutky tvé, a práci tvou, i trpělivost tvou, a že nemůžeš trpěti zlých; a zkusil jsi těch, kteříž se praví býti apoštolé, ale nejsou, a shledals je, že jsou lháři.
3 A snášel jsi, a trpělivost máš, a pro jméno mé pracovals a neustal.
4 Ale mámť proti tobě to, že jsi tu první lásku svou opustil.
5 Protož pomni, odkud jsi vypadl, a čiň pokání, a první skutky. Pakliť toho nebude, přijdu na tebe rychle, a pohnuť svícnem tvým z místa jeho, nebudeš-li pokání činiti.
6 Ale toto máš, že nenávidíš skutků Mikulášenců, kterýchž i já nenávidím.
7 Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdož svítězí, dám jísti z dřeva života, kteréž jest u prostřed ráje Božího.

1) Označení Rozsudku. Tedy nejvyšší pravdy. Po dobu celého cyklu.

2) Skutky, hodnoty, práce, energie, trpělivost, čas. Nově rozlišná hodnota Lež.

3) Sloužil vytrvale Bohu a nepřestal

4) Boha však opustil

5) Vzpomeň, kdo tě stvořil, a začni čistý znovu. Nauč se chodit a mluvit. Spojovat. Pohnout svícnem, znamená vyměnit hodnotu tvoření tohoto ramene. Děje se tak v dalších šesti sborech.

6) Velmi zajímavé. Mikuláš pomáhal řeckým vdovám a sirotkům. Pozdější sekta si osvojovala počty z Bible a stala se okultní. Proto je zde prezentováno toto odsouzení Bohem. Ale ve skutečnosti Bůh a jeho systém Chaos neumí nenávidět. Pouze staré hodnoty zanechávají pro další tvoření nebo je úplně opouští k rozpadu. Takže konečná verze tohoto verše zní, Již se nestarat o vdovy a sirotky. Nemá rád skutky

Malé shrnutí. První nový náhled na další tvoření. Nestarej se o to, co bylo, jdi a hledej pravdu.

7) Odměna - může jíst ovoce ze stromu života. Poznávat skutečnost skrze ní zkreslenou realitu.

 

 1. sbor

Zjevení Janovo 2:8 Andělu pak Smyrnenské církve piš: Toto praví ten první i poslední, kterýž byl mrtvý, a ožil:
9 Vím o skutcích tvých, i o ssoužení, a chudobě, (ale bohatý jsi), i o rouhání těch, kteříž se praví býti Židé, a nejsou, ale zběř satanova.
10 Nebojž se nic toho, co trpěti máš. Aj, uvržeť ďábel některé z vás do vězení, abyste zkušeni byli, a budete míti úzkost za deset dní. Budiž věrný až do smrti, a dámť korunu života.
11 Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo svítězí, nebude uražen od smrti druhé.

8) Toto je vnoření do cyklu rozsudku a časové ohraničení trvání cyklu. Od příchodu Ježíše po příchod Krista

9) Jsou tady už jen skutky, hodnoty a služba, energie. Místo trpělivosti je tady bohatství Ducha, které nadnáší nad všechna lživá stvoření.

10) Úzkost na deset dní je cyklus zrodu. Setrvat při pravdě až do konce života (mistr Jan Hus) znamená žít věčně. Odměna Koruna života.

11) Odměna druhé smrti. Tady je jasné, že každý může zemřít duchovně dvakrát.
Z první smrti nás dostal Ježíš. Jen tak, že jsme uvěřili. Ale musíme se znovu narodit v Kristu a Boží pravdě. Sami.

 

 1. sbor

Zjevení Janovo 2:12 Andělu pak Pergamenské církve piš: Totoť praví ten, kterýž má ten meč s obou stran ostrý:
13 Vím skutky tvé, i kde bydlíš, totiž tu, kdež jest stolice satanova, a že držíš se jména mého, a nezapřel jsi víry mé, ani v těch dnech, když Antipas, svědek můj věrný, zamordován jest u vás, tu, kdež bydlí satan.
14 Ale mámť málo proti tobě, že tam máš ty, kteříž drží učení Balámovo, kterýž učil Baláka pohoršení klásti před oblíčejem synů Izraelských, aby jedli modlám obětované, a smilnili.
15 Tak i ty máš ty, kteříž drží učení Mikulášenců, což já v nenávisti mám.
16 Činiž pokání. Pakli nebudeš, přijdu na tebe brzy, a bojovati budu s nimi mečem úst svých.
17 Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdož vítězí, dám jísti tu mannu skrytou, a dám jemu kamének bílý, a na tom kaménku jméno nové napsané, kteréhož žádný neví, než ten, kdož je přijímá.

12) Třetí sbor ukončuje první trojici a vytváří první hodnotu ve 4.trojici.

13) Pouze skutky, hodnoty. Místo činnosti, kde hodnota se stává energií. Biskup Antipas zemřel mučednickou smrtí, usmažen na „pánvi“. Nezapřít Boha v místě pomluv a žalobců svědčí o velikosti Ducha.

14) Oznámení o tom, že biosféra je hotová a není třeba dál obětovávat. Ať každý sní. co si uvaří a to platí jak o jídle tak o životě.

15) Nemá rád učení Mikulášenců, kteří vybízeli ke Kainově cestě přijímání energií jídlem z obětí a smilstvem. Tyto energie již nevstupují do nebe ani nevystupují z nebe a tudíž je odsouzena k rozpadu.

16) Výzva. Začni znovu chodit a mluvit, jsi jiný, začni používat oboustranný meč skrze slova svého  Ducha našeho, nebo a to bude horší, Kristův jazyk skrze tvou Duši zasáhne tělo.

17) Odměna. Duchovní strava a člověk pozná své nové jméno. Tak jak Adam pojmenoval zvířata, tak Kristus pojmenoval Duše lidí. Bůh nás zná celé skrze tělo. Ale tělo tu zůstane.

 

 1. sbor

Zjevení Janovo 2:18 Andělu pak Tyatirské církve piš: Totoť praví Syn Boží, kterýž má oči jako plamen ohně, a jehož nohy podobné jsou mosazi:
19 Známť skutky tvé, i lásku, i přisluhování, i věrnost, i trpělivost tvou, a skutky tvé, i ty poslední větší nežli první.
20 Ale mámť málo proti tobě, že necháváš ženy Jezábel, kteráž se býti praví prorokyní, aby učila a svozovala služebníky mé, aby smilnili, a jedli modlám obětované.
21 Ale dalť jsem jí čas, aby pokání činila z smilstva svého, a však nečinila
22 Aj, já uvrhu ji na lože, i ty, kteříž cizoloží s ní, v ssoužení převeliké, jestliže nebudou činiti pokání ze skutků svých.
23 A syny její zmorduji smrtí; i zvědíť všecky církve, žeť jsem já zpytatel ledví i srdce, a odplatím vám jednomu každému podlé skutků vašich.
24 Vámť pak pravím i jiným Tyatirským, kteřížkoli nemají učení tohoto, a kteříž nepoznali hlubokosti satanovy, jakž říkají: Nevzložímť na vás jiného břemene.
25 A však to, což máte, držte, dokudž nepřijdu.
26 Kdož by pak vítězil, a ostříhal až do konce skutků mých, dám jemu moc nad pohany.
27 I budeť je spravovati prutem železným, a jako nádoba hrnčířova střískáni budou, jakž i já vzal jsem od Otce svého.
28 A dám jemu hvězdu jitřní.
29 Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.

18) Já vás budu křtít Duchem a ohněm. Hořící mosaz je Země. Dva ohně jsou Slunce a Pravda.

19) Vím a znám. V Bibli je to rozlišeno. Člověk nerozlišuje vědět od učení, od někoho a znát ze života. Bůh ano. Ekumena toto sjednotila na „vím o“. Pro Boha je důležitý úhel pohledu odkud se kdo dívá. Když Kristus ví, dívá se z Nebe, když zná tak byl při tom.

Shrnutí. Tři základní energie vytváří nové hodnoty větší než staré.

20) Oznámení, že se již nemáme starat o ostatní, ale jen o sebe. O ostatní se postará Kristus.

21) Smilstvo. Nemanželský poměr, vztah bez Ježíše, bez víry. Jezabel je hlavní postavou algoritmu pět v období tvoření ženského těla a rozmnožovacích orgánů. 1.Královská píše o 400 prorocích Ašeřiných a 450 prorocích Baalových, kteří hodovali u jejího stolu. To jsou potřebné hodnoty (bude upřesněno). Aramejština ani Hebrejština nemá střední rod, protože děti se nerodily. První děti se začaly rodit v Egyptě. Mojžíš byl první muž stvořený Bohem, který mohl oplodnit ženu. Židé mu také říkají Praotec. Ví o tom. (Bude upřesněno)  

22) Uvrhnout na lože znamená zanechat dalšímu tvoření. Kdo s ní bude u stolu, vnímat její a své tělo, může tak jen skrze Krista a v pravdě. To je pokání, začít žít ponovu. Učit se chodit, mluvit, žít. Vnímat nové a nové hodnoty.

23) Pokud její učení, vědomí se nespojí s vědomím Krista, pak tyto církve zaniknou. Tady už je zřejmé, že jeden člověk jedna církev. Protože Kristus zná každou duši podle srdce a obsahu. Přímo zpytatel, což vnímám jako průzkumník. A každému z nás a zvlášť vyplatí odměnu podle skutků. Toto již věděl mistr Jan Hus.

24) Zajímavé přislíbení. Kdo nepoznal toto učení a nezná moudrost v hloubce temnoty, nevložím na něj další odpovědnost za poznání nového. Kristus nás nenutí k poznání všeho.

25) Vytrvejte a držte, co máte, dokud nepřijdu. Uplynulo 2.000 let. Víme vlastně, co držíme ??? Zkoušky Kristovi, které přijdou formou dobra a zla mají rozlišeni jak digitální foťák. Máme šanci z učení Ježíše dál rozlišovat, když neznáme kvantové vnímání, řeč a myšlení ???  Navíc Kristus ruší postupně učení Ježíšovo.

26) Kdo zvítězí a ubrání se do konce Kristových skutků, bude vládce nad nevěřícími. Pohani podle Bible byli nejprve ti nevyvolení, potom neobřezaní, potom nekřesťané a teď konečně v pravdě pouze nevěřící v Boha. I ten kdo má svého boha v jedné slabice (hinduisté) je napojen na stejného Boha jako křesťané.  

27) Tak jako Bůh rozbíjel prázdné hliněné nádoby (staré hodnoty) pro další tvoření, tak i Kristus může rozbíjet nepoužitelné duše pro další tvoření.

28) A ten člověk kdo obstojí se svou čistou duší dostane Jitřenku, Venuši, čistou ženu pro početí nových vlastních čistých duší.

29) Kralická Bible z roku 1991 obsahuje rozdělení těchto sedmi sboru a energií na první čtyři a druhé tří. Přičemž první čtyři se týkají Ducha sborů a poslední čtvrtý je současně i první k další trojce, kde nastavuje zrcadlo každému jednotlivci.

Čtverka v sedmičce je čtvrtina 14ti dnů. Nejen že sbírá staré ale vytváří i nové, tedy 2x4 to je 8 hodnot do Božích šachů. Černé a bílé jsou kvantové a Boží. Tma na počátku měla více hodnot a energií, proto pro tvoření byla moudřejší než světlo. Směrem k Bohu světlo si osvojuje modrosti tmy a v cíli bude tvořit vše pouze ve světle a ze světla bez tmy.

 

 1. sbor

Zjevení Janovo 3:1 Andělu pak církve Sardinské piš: Toto praví ten, kterýž má sedm duchů Božích a sedm těch hvězd: Vím skutky tvé, že máš jméno, že jsi živ, ale jsi mrtvý.
2 Budiž bedlivý, a utvrzujž jiné umírající. Neboť jsem nenalezl skutků tvých plných před Bohem.
3 Pomniž tedy, co jsi přijal a slyšel, a ostříhej, a čiň pokání. Pakli bdíti nebudeš, přijduť na tě jako zloděj, a nezvíš, v kterou hodinu na tě přijdu.
4 Ale máš některé osoby i v Sardis, kteréž nepoškvrnily roucha svého, protož budouť se se mnou procházeti v bílém rouše; nebo jsou hodni.
5 Kdo svítězí, tenť bude odín rouchem bílým; a nikoliť nevymaži jména jeho z knihy života, ale vyznámť jméno jeho před oblíčejem Otce svého i před anděly jeho.
6 Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.

 • Časový úsek trvání cyklu 2x7 to je 14 dnů. Zosinos, jméno Živý. To mu nedal Kristus. Protože v pravdě je mrtvý. I tak Kristus ví o jeho skutcích vše z Nebe.
 • Bedliv, svědomitě, očisti své svědomí a přestaň utvrzovat další umírající. Kristus u něj nenalezl žádný dokončený skutek k oslavě Božího jména, které Bůh hromadí.
 • Vezmi do sebe, co přijímáš tímto sdělením a co jsi již slyšel. Odpoutej se od starého učení a začni se učit chodit, mluvit, žít. Pokud nezačneš na mě lpět, říká Kristus, přijdu nečekaně jako zloděj.
 • Ale máš kolem sebe některé, kteří neposkvrnili své roucho. Oni chodí se mnou.
 • Kdo zvítězí, obdrží bílé roucho a nebude vymazán z Knihy života. Jeho jméno uslyší Otec i Andělé.
 • Zajímavé je, že do 4.sboru bylo „Kdo má uši, slyš …“ před odměnou a od čtverky je za odměnou. Čtverka je změna chodu algoritmu. Stejný algoritmus trojice do čtverky vpřed a zpětný chod trojice od čtverky. Skvělé. Proč Bůh říká jen dobré. A já si lámal hlavu se složitostí sedmičky. Devítka to bude mazec. Neumím si to zatím představit.

 

 1. sbor

Zjevení Janovo 3:7 Andělu pak Filadelfitské církve piš: Totoť praví ten svatý a pravý, kterýž má klíč Davidův, kterýžto otvírá, a žádný nezavírá, a zavírá, žádný pak neotvírá:
8 Vím skutky tvé. Aj, postavil jsem před tebou dvéře otevřené, a žádnýť jich nemůže zavříti. Nebo máš nevelikou moc, a ostříhal jsi slova mého, a nezapřels jména mého.
9 Aj, dávámť z zběři satanovy ty, kteříž se praví býti Židé, a nejsou, ale klamají. Aj, způsobím to, žeť přijdou a budou se klaněti před nohama tvýma, a poznajíť, že jsem já tě miloval.
10 A poněvadž jsi ostříhal slova trpělivosti mé, i jáť tebe ostříhati budu od hodiny pokušení, kteráž přijíti má na všecken svět, aby zkušeni byli obyvatelé země.
11 Aj, přijduť brzy. Drž se toho, co máš, aby žádný nevzal koruny tvé.
12 Kdo svítězí, učiním jej sloupem v chrámě Boha svého, a nevyjdeť již více ven; a napíšiť na něm jméno Boha svého, a jméno města Boha svého, nového Jeruzaléma sstupujícího s nebe od Boha mého, i jméno své nové.

 • Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.
 • Pevný, silný a v pravdě. Davidova hvězda, 2x6 hodin. Jeden směr dovnitř a druhý ven, bez zpětného chodu.
 • Všem bezejmenným, kteří ví, že Kristus je pravda, zůstávají dveře otevřeny. Přesněji, kteří skrze celou pravdu tvoření vnímají svůj život.
 • Dávám ti, říká Kristus, všechny lháře, kteří říkají, že něco jsou a nejsou. Přijde čas a budou se ti klanět, protože poznají, že já jsem tě miloval.
 • Protože jsi uhlídal čas můj, tak já uhlídám hodiny tvého pokušení, která přijde na celý svět (reálný, duševní i duchovní), aby obyvatelé Země (lidé i zvířata) byli vyzkoušeni.
 • Přijdi brzy, říká Kristus, aby žádný nevzal koruny tvé. Ta koruna je něco jako poslanecká imunita. Ale platí jen pro Kristovy služebníky. Ostatní o korunu mohou přijít.
 • Teprve kdo obstojí, stane se sloupem v chrámě Boha svého. Již z toho chrámu nevyjde. A nyní je propojení na čtvrtou dimenzi. Na tom sloupu napíše ten, kdo obstojí jméno svého Boha, město svého Boha a to bude propojeno s Novým Jeruzalém městem Kristova Boha skrze jméno zapsané v Knize života i ve mně na sloupu mého chrámu v mém městě mého Boha
 • A je tu první poslední propojení

 

 7. Sbor

Zjevení Janovo 3:14 Andělu pak církve Laodicenské piš: Toto praví Amen, svědek ten věrný a pravý, počátek stvoření Božího:

15 Vímť skutky tvé, že ani jsi studený, ani horký. Ó bys studený byl aneb horký.

16 A tak že jsi vlažný, a ani studený, ani horký, vyvrhu tě z úst svých.

17 Nebo pravíš: Bohatý jsem, a zbohatl jsem, a žádného nepotřebuji, a nevíš, že jsi bídný, a mizerný, i chudý, i slepý, i nahý.

18 Radímť, abys sobě koupil ode mne zlata ohněm zprubovaného, abys byl bohatý, a roucho bílé, abys oblečen byl, a neokazovala se hanba nahoty tvé. A očí svých pomaž kollyrium, abys viděl.

19 Já kteréžkoli miluji, kárám a tresci; rozhorliž se tedy, a čiň pokání.

20 Aj, stojímť u dveří, a tluku. Jestližeť by kdo uslyšel hlas můj, a otevřel dvéře, vejduť k němu, a budu s ním večeřeti, a on se mnou.

21 Kdož svítězí, dám jemu seděti s sebou na trůnu svém, jako i já svítězil jsem, a sedím s Otcem svým na trůnu jeho.

 • Vymezený čas je okamžitě. Včil. Poslední z prvních. Věrný a pravý. Jen v Pravdě Bohem stvořený.
 • Tady Kristus neví a nezná člověka. Hodnotí ho skrze něj samotného. Všiml sis svých skutků, říká Kristus, že nejsi ani studený ani horký. Vyslovuje přání, kéž by byl aspoň jedno z toho.
 • A že jsi vlažný, vyvrhnu tě ze svých úst.
 • Žádného nepotřebuješ. A jsi bídný a mizerný. I když jsi bohatý (penězi nebo duchem). Povyšuješ se nad všemi. Hluchý, slepý i nahý. Slyší člověk odevšad.
 • Člověk si to sám uvědomuje, koupí si, pořídí všechny informace o Zemi, to samé o Obloze (Nebi), aby zmizela hanba nevědomostí. Přijal Ježíše. Ten tuto mast používal pro slepé a říkal. Přišel jsem na svět k soudu, aby ti to nevidí, viděli a ti co vidí, byli slepý. Uvědomil si, že se jedná o něj.
 • Člověk hovoří dál sám se sebou. Mám rád všechny lidi, kárám a trestám je, starám se o ně a chovám se jako Bůh. Jsem na sebe naštvaný a budu činit pokání. Učím se chodit, mluvit, myslet, vnímat, žít. Srovnávat, posouvat, vytvářet.
 • A jak Kristu slál u mých dveří a já mu otevřel a večeřeli jsme spolu, tak já teď, stojím u dveří a klepu a čekám, kdo otevře. Vejdu k němu a budu s ním večeřet. Večeře je souhrn myšlenek, myšlení, pro nový den, nové období, nové věky. Které přichází každé ráno.
 • Zvítězí každý, komu chutnalo s Kristem, neboť on byl se mnou. Každý vítěz pak může sedět na trůnu svém jako já, protože zvítězil jsem a sedím se svým Otcem, svým Bohem na jeho trůnu. Každý má svého Boha, své Boží město a Boží království má hodně měst …

 

A je ráno, jsou čtyři hodiny. Kos mi zpívá za oknem na celou ulici. Auta nejezdí. A já jdu spát ke svému Bohu, který je nás všech, ale ten můj mě může mít ve své náruči. A ráno mi řekne co dál.

Jsem rád, že jsem s Vámi povečeřel v Boží přítomnosti.

22 Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.

To bude příště. A žiji v naději, že to bude stejně jednoduché jako úvod. I když nevěřím, protože vnímám to monstrum, ale Bůh mě činí klidným a tak vím, že všechno jde, když se chce a sedí vedle mě můj Bůh a já jsem jeho církev, ke které promlouvá Kristus. Tady musím dát ještě jednu důležitou poznámku, jejíž význam možná v textu není zřetelný. Doby Andělů již skončili. Spojení je přímé. Protože člověk anděl je již zcela normální věc. Nečekejte na anděla. Staňte se anděly.

V jednoduchosti je krása, láska, klid a mír a pravda.

Jednodušší popis je uveden v mém Blogu  Duchovní evoluce

Text této stránky si můžete stáhnout  Zjeveni Kapitola1-3.pdf