Tak tedy, jak to bylo

 Vesmír vznikl správně, tak jak je vědci dokázáno, mnoho let před naší Zemí. Čtvrtý den dal vzniknout počátkům naší sluneční soustavy
Toto je důkaz, že Vesmír je živý na všech úrovních.


Citace 1: Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami. I řekl Bůh: Buď světlo! I bylo světlo. A viděl Bůh světlo, že bylo dobré; i oddělil Bůh světlo od tmy. A nazval Bůh světlo dnem, a tmu nazval nocí. I byl večer a bylo jitro, den první.

Vysvětlení:
Bůh musí mít někde své místo poblíž svého díla. Proto si stvořil Nebe a prostor pro stavební materiál. Že tento prostor nazval Zemí, je logické, protože celý Vesmír je sestaven tak, aby Bůh mohl tvořit. Tedy projekt Země. Je logické, že ve všem tom materiálu bylo všeho dost, jak pro Zemi tak pro vše živé.

Potřeboval prvky chemické soustavy, které měl v propasti, nad níž byla tma a vodu, kterou ovládal Duch Boží. To se musí spojit a tak stvořil světlo. Tím že oddělil tmu od světla, vznikl čas. Tedy čas potřeboval pro spojení materiálu s vodou. Voda a Světlo jsou symboly času a života. Den a noc má již tady mystický charakter. Tvůrčí.

Tady je patrné, že shromáždění materiálu se konalo ve tmě. Nesličné a pusté. Mimo prostor. Voda je vyjádření vlastností Božího ducha. Budiž světlo je právě onen Velký třesk vzniku vesmíru. Prostor a čas a chemie a fyzika.

Je zřejmé, že všechny tyto čtyři veličiny jsou akce schopné. Řekl bych skoro až samo produktivní. Nutno podotknout, že již tady začal platit Boží zákon Universa, celistvosti. Od večera do rána, druhého Božího dne běžel Boží Chaos dle svých nastavených Božských algoritmů geometrie a počtů na molekulární úrovni. První den tvořil vše neživé.

Z velkého třesku vznikl čistý vesmír se všemi druhy hvězd. Tedy všechny kombinace chemického složení a fyzikálních zákonů. Vesmír na počátku byl malý. Galaxie jsou výsledkem Tvorby všeho živého. Viz dále.

Citace 2: Řekl také Bůh: Buď obloha u prostřed vod, a děl vody od vod! I učinil Bůh tu oblohu, a oddělil vody, kteréž jsou pod oblohou, od vod, kteréž jsou nad oblohou. A stalo se tak. I nazval Bůh oblohu nebem. I byl večer a bylo jitro, den druhý.

Vysvětlení:
Poslední hvězda tvoření, měla potřebné vlastnosti jádra a pláště. A tak je první na řadě. Země. Druhý den Bůh vytvořil atmosféru a zemskou kůru a atmosféru. Bůh pro všechno živé potřeboval vzduch. Nebe je tady velmi zajímavé. Bůh netvoří něco, na kokukání. Bůh vždy tvoří něco funkčního. Nebe, které nás dělí do Vesmíru, je prvním stupněm komunikace Země, která ještě nebyla s Vesmírem. Bez této komunikace by nebylo NIC.

Od večera do rána pokračuje chaos ve tvorbě slunečních soustav, které jsou nositeli DNA všeho, co roste ze země.

Citace 3 Řekl také Bůh: Shromažďte se vody, kteréž jsou pod nebem, v místo jedno, a ukaž se místo suché! A stalo se tak. I nazval Bůh místo suché zemí, shromáždění pak vod nazval mořem. A viděl Bůh, že to bylo dobré. Potom řekl Bůh: Zploď země trávu, a bylinu vydávající símě, a strom plodný, nesoucí ovoce podlé pokolení svého, v němž by bylo símě jeho na zemi. A stalo se tak. Nebo země vydala trávu, a bylinu nesoucí semeno podlé pokolení svého, i strom přinášející ovoce, v němž bylo símě jeho, podlé pokolení jeho. A viděl Bůh, že to bylo dobré. I byl večer a bylo jitro, den třetí.

Vysvětlení:
Souš je podmínka pro sázení. DNA semen, aby bylo vloženo z okolních slunečních soustav do země. Země pro zahájení růstu rostlin nepotřebovala své slunce. Okolo byly již hotové sluneční soustavy. Některá náboženství tvrdí, že na počátku byly tři slunce. Což je reálné pro tři základní druhy rostlin. Tráva, byliny a dřeviny. Také tři největší pouště dokladují paměť naší Země.

Nebe je vysílač a přijímač informací mezi Zemí a Vesmírem. Jádro Země je transformátor a procesor. Odvozeno od slova proces, tedy následné zpracování informace..

Od večera do rána pokračuje chaos ve tvorbě souhvězdí. Jsou to spojené sluneční soustavy. Tedy astrologické znamení zvířat, bez kterých by nebyl biologický život.

 

 

 

 

 

 Čtvrtý den je mezník.

  Grafické vyjádření cyklů

Přesné vyjádření těchto cyklů

První čtyři dny
Po nich dvanáct cyklů ve třech dnech

Zato zpráva přišla rovnou z Nebe
Kvantová Božská energie

Poznámka: Čtvrtý kruh je zahájení cyklu uvnitř (4x3) a třináctý, největší kruh, je nová hodnota vstupující do Nebe 1.

 

Citace 4: A řekl Bůh: buďtež světla na obloze nebeské, aby oddělovala den od noci a aby byla znameními [určujíce] doby, dny a léta; a aby byla světly na klenbě nebeské, aby svítila na zem; a stalo se tak. I učinil Bůh dvě světla veliká: světlo větší, aby ovládalo den, a světlo menší, aby ovládalo noc, i hvězdy. A vsadil je Bůh na oblohu nebeskou, aby svítila na zem, a aby ovládala den a noc a oddělovala světlo ode tmy. A viděl Bůh, že je to dobré. I byl večer a bylo ráno: den čtvrtý.

Vysvětlení:
Čtvrtý den je první den vícerozměrného tvoření. Jednoznačně určuje pozici Vlády Slunce, Měsíce a znamení zvěrokruhů. Ne jsou to jen věci. Mají funkční charakter, i když esoterický. Od tohoto okamžiku se jedná o vícerozměrné tvoření. To, že jsou funkční vědělo již mnoho kultur před Kristem. Termín „Pohanské“, něco jako „Zvrácené“ vymyslel člověk.

To, že Bůh vše umístil do Nebeské klenby, je vyjádřením spojení se Zemí. Je to něco jako dalekohled. Za hranicemi naší sluneční soustavy je jiný prostor a čas.

Byl večer a bylo ráno a systém chaos začal tvořit Galaxie. Musím připomenout, že máme dvě Nebe. Na obloze vidíme dva v jednom. Z pohledu tvoření jsou Galaxie v prvním nebi, z pohledu Země v druhém. Galaxie jsou nositeli DNA zvířat, které se odvíjí od tvoření na Zemi za přítomnosti algoritmu pohybu atomů a těles a algoritmů tvoření rostlin z DNA, tady opět v principu poslední bude první.

Citace 5: Řekl ještě Bůh: Vydejte vody hmyz duše živé v hojnosti, a ptactvo, kteréž by létalo nad zemí pod oblohou nebeskou! I stvořil Bůh velryby veliké a všelijakou duši živou, hýbající se, kteroužto v hojnosti vydaly vody podlé pokolení jejich, a všeliké ptactvo křídla mající, podlé pokolení jeho. A viděl Bůh, že to bylo dobré.I požehnal jim Bůh, řka: Ploďtež se a množte se, a naplňte vody mořské; též ptactvo ať se rozmnožuje na zemi! I byl večer a bylo jitro, den pátý.
Citace 6: I pravil Bůh: nechť vydá země bytosti živé dle druhu jejich: dobytek, plaz a zvěř polní dle druhu jejího - i stalo se tak.I učinil Bůh zvěř polní dle druhu jejího a dobytek dle druhu jeho a všeliký zeměplaz dle druhu jeho - a viděl Bůh, že je to dobré.

I pravil Bůh: učiňme člověka k obrazu svému podle podobenství svého, aby panoval nad rybami mořskými a nad ptactvem nebeským a nad dobytkem a nad [zvířaty] celé země a nad veškerým plazem, který se plazí po zemi. I stvořil Bůh člověka k obrazu svému; k obrazu Božímu stvořil ho; muže i ženu - stvořil je.

Vysvětlení:
Dál již citaci Bible neuvádím, protože jen na internetu je on-line asi 6 webů. Za zmínku stojí "stvořil ho k obrazu svému".

Je již řečeno vše. Jen ne to, že k DNA rostlin přibylo DNA hmyzu, ptáků a vodních živočichů, DNA všeho zvířectva a plazů. Proč Hadi jsou nakonec, to nevím, zatím. Byl večer a bylo ráno tvořil chaos DNA člověka.

Ve vývoji tvoření hrála Darwinova teorie důležitou roli. Protože v cyklu tvoření v období časových skoků jsou informace tvoření ukládány do galaxií.

Orgány, které vidíme na obloze jako souhvězdí jsou určena pro každý časový skok. Tak jak se přirozeně vyvíjí. Dnes vidíme současnou podobu.

Tak jak je vesmír spojen s člověkem, tak je s každou rostlinkou. Tady se již nemusíme divit, že DNA semen bylo vloženo do země, protože již víme, že DNA člověka podléhá vesmíru.Léčení všech chorob esoterickou metodou, nebo čistou vesmírnou energií lékaři potvrzují na celé Zemi.

Takže informace dostáváme jak zespodu (Žena) tak z vrchu (Muž). O tom později. Stejně rostliny. Stromy sahají až do vesmíru. Energii, kterou od nich dostáváme, neuvěřitelně likvidujeme. Vše co se vysílá a přijímá musí být v rovnováze. Rovnováha je základní princip tvoření každého universa. Fyzická rovnováha člověka ve vzpřímené poloze byla až posledním cyklu. Stejně tomu bude při rovnováze Duchovní. A o tu rovnováhu každého z nás tady jde, a proto tyto stránky píši, a píšu, a píši a píšu ....

 

Názorné schéma prvního cyklu
tvoření Člověka

 1. Den - Počátek Časoprostoru

1.Nebe

 2.den - Počátek časové osy geologie Země

 

 1. NH Země

 3. Den - Počátek fauny - Počátek tvoření slunečních soustav v naší Galaxii

2.Nebe

 Biosféra 2. NH Země

4.Den - Počátek Naší sluneční soustavy - Počátek tvoření souhvězdí
první Čínský zvěrokruh
          - Počátky prvních galaxií v 2.Nebi - Počátek biologického cyklu

 

 Jedna planeta   3. NH Země

 5.Den - Počátek flóry - průběh cyklu

 

   Ptáci  Ryby  1.NH Země

 6.Den Počátek savců a člověka - průběh cyklu

 

     Savci  Člověk  2.HH Země

 7. den kdy Bůh odpočíval. A byl večer a bylo ráno,

Časový skok do 2. nebe s Novými hodnotami - 3.NH Země

Den 5, a 6, jsou popsány důsledně v mnoha knihách a webech. Jen upozorňuji na skutečnost, že Bible popisuje Konečný stav tvoření člověka samotného. Tedy uvádí již, že ptáci mají co jíst a věda dokladuje, že vodní živočichové také, protože trilobitů myly "mraky".

Cyklus sluneční soustavy je 4x1 planeta. V cyklu tvoření těla 4 planety a v cyklu tvoření Vědomí také čtyři. Deváté Pluto je Nová hodnota po ukončení tvoření člověka.

Cyklus geologie Země a stvoření člověka je 4x3 znamení zvěrokruhu. Tedy 12 cyklů

Časový skok je návrat do 2.Nebe. Fauna se měnila s novým typem člověka - 4 časové skoky. První čtyři pevné planety naší sluneční soustavy. Flóra se přizpůsobovala. První čtyři typy člověka.

Geologický čas je paralela vývoje života na Zemi. Neživá příroda má stejné zákony jako fauna a flóra. Na počátku tři stádia a potom čtyřikrát po třech.

Poznámka pod čarou.


Princip měření času. Radioaktivní metoda - každá živá hmota obsahuje konstantní množství radioaktivního izotopu uhlíku. (V dnešní době.)Po smrti organismu se mění množství tohoto izotopu v organismu, ubývá ho s poločasem rozpadu, Po změření množství radioaktivního izotopu v kosti je možné vypočítat, jak dlouho již není živý ? Nedá. Každý časový skok tuto vlastnost mění. Časový skok není nic jiného, než skok do jiného času ve změněném stejném prostoru. Porod u savců je časový skok.

Rostliny a živočichové mají svůj řád. Člověk se vrací svou smrtí zpět pohřbením nebo spálením. Duše je nesmrtná a proto se vrací do člověka (k tomu dojdeme). Již měření času a vzdálenosti formou světelných let je v rozporu s logikou. Za bránu naší sluneční soustavy se nedostaneme. Stejně z galaxie. Atomy a molekuly z našeho těla se také nedostanou ven.
Ikdyž - Molekuly se dostávají ven formou pčikání, dýchání. Nestrávená strava (energie) se může vydávit, nebo se dělí na moč (vodu) a sekrementy (stavební materiál). Odchází z nás to, co bylo potřeba k Velkému třesku. Každý cyklus se vrací tam, kde začal. Toto je důkaz o uzavření jednoho cyklu tvoření.

Názorné schéma Druhého cyklu
tvoření Ducha

 1. Den - Počátek druhého Časoprostoru - Vesmíru

1.Nebe

 2.den - Počátek tvorby Nevědomí

 

 Globální

 3. Den - Počátek fauny - Počátek tvoření slunečních soustav v naší Galaxii

3.Nebe

 Vědomí Osobní nevědomí

4.Den - Dokončení naší Sluneční soustavy - Stvoření druhého zvěrokruhu
          - Galaxie duchovního růstu ve  4 Nebi - Počátek biologického cyklu

 Jedna pravda

 Jedna planeta    

 5.Den - Počátek flóry - průběh cyklu

 

   Ptáci  Ryby  

 6.Den Počátek savců a člověka - průběh cyklu

 

     Savci  Člověk  

 7. den kdy Bůh odpočíval. A byl večer a bylo ráno,

Časový skok do 3. nebe s Novými hodnotami - vědomí

Tady je důležité upozornění, že druhé a třetí nebe jsou v sobě.
Algoritmy, postupy tvoření jsou shodné.

Další čtyři planety tentokrát plynné a další čtyři typy člověka. Kde člověk dnešního typu je tedy poslední článek, Země dokončuje svou geologii.
Nebe Fyzické podoby světa je v souladu s Duchovním nebem a je pořád propojeno. Vše, co má být osmé se teprve tvoří.
"Na počátku ... nad bezednou propastí se vznášel Duch boží". Každý z nás je dnes tou propastí. Bůh nás tvoří k obrazu svému. Je třeba "Přiložit ruku k dílu". Kdo se z vás pročetl až sem, pak tedy, tyto stránky jsou dobré.

Chceš-li něco ve světě změnit, začni u sebe.
VEDz RVAHEs

Do nevědomí člověka vstupuje vědomí všech zvířat a do nevědomí se zapisují vždy poslední hodnoty tvoření. Člověk dostává šestý smysl. Který je v mystice a legendách běžně užíván. Sedmý smysl, spojení s Božskou energii je ve všech náboženstvích.

Hyndujisté mají Jógu a čakry. Využívají našeho zvěrokruhu o kterém již ví, že jim ho dal Bůh. 5.000 let před n.l.
Škola mystérií Hórova oka má sedm úrovní vědomí podobně jako Jóga a sem druhů čaker.
Budhisté mají čtyři pravdy osvícení, Vysvobození od reinkarnace. Volně doplňuje indickou kulturu. Převzalo Jógu.
Bůh říká."Své poklady ukrývejte v Nebi". Křesťanství nám dává již přímou cestu k Bohu skrze Krista, přivedlo na svět Svědomí. Svědomí má pouze člověk dnešního typu.

Bajky vzniky jednoduše. Lidé mají vžité chování zvířat. Není to okoukané, ale dáno v genech. Dokonce i tváře člověka vykazují různé podoby, karikatury.
Nevědomí člověka se promítá do pohybu těla a obličeje. O tom, jaký člověk je se můžeme dozvědět z jeho pohybů. Řeč těla.
Na počátku bylo slovo. V tomto cyklu nám bůh dává svou schopnost tvořit slovem. Braň pravdu, je sedmý výrok mistra Jana Husa. On byl první, kdo plně vnímal tento Boží řád,
Pravda, nepravda, vstupují do úrovně dobro a zlo. V globálním podvědomí člověk vnímá prostor nevědomí pro padlé anděle a jejich vůdce satana. Není to jiný spirituální svět. Je to tentýž, Boží druhý vesmír, který vytváří člověk svým myšlením, postoji, svým vědomím. Svědomí se zrodilo s narozením Krista.
O tom, že přišel Mesiáš, spasitel, věděli astrologové z Východu. Přišli zástupci tří náboženství, aby se poklonili. Křesťanství není nadřazené, žádné náboženství není v ničem více ani méně. Je to "Balík" Božích pravd.
Kristus říká, Ďábla Ďáblem nevyženeš. Tak bychom si už měli uvědomit, že spirituální techniky ve spojení s Bohem nejsou od Satana. Boží Esoterika je vždy Boží a tak léčí ty, kteří porušili zákony universa.

Bůh nám dává dva pohledy na svět a člověka. Vědecký a ten svůj. Je na čase je spojit.

Abraham Maslow - pyramida potřeb člověka. Neuvádím žádný odkaz na popis, který by plně respektoval tento algoritmus tvoření ve všech cyklech po třech hodnotách. Maslov uvádí pět základních. Takže v cílové verzi jich je sedm. Buď se budeme seberealizovat pro Peníze, nebo na cestě k Bohu. (Bude rozepsáno) Tady je odkaz, jak v současné době někdo manipuluje s něčím, co je Boží. Deformace potřeb Autor stránek se nepodepsal.

Karma buddhistická nebo hinduistická respektuje nevědomí. Jedna hovoří o ponechání "otisku" a druhá o jeho využití. Zákon příčiny a důsledku. Vzhledem k logičnosti výkladu přijímání Boží energie, a tím svého osudu, je to skvělé. 

Jin-Jang, světlo-tma, teplo-zima, prohozením pořadí dostaneme žár-mráz. Máme sedm energií. Voda, Oheň, Vzduch, Země, Slunce, Měsíc, Boží (vesmírnou energii). Z toho je pět základních a dvě vstupní.

Hippokrates (460-370 př.n.l) čtyři temperamenty má člověk až dnešního typu.

 Poznámka pod čarou


Když z těchto dvou trojúhelníků tvoření světa, zasunutých do sebe, vytvoříme "židovskou", Davidovu hvězdu. Vnitřek je tělo. Zároveň si musíme všimnout, že spojením dvou, nám vzniklo šest trojúhelníků. Takže tři polohy hvězdy jsou originální. Tedy tento svět se tvořil třikrát. Tři základní cykly po dvou proti sobě.  A což, když tuto hvězdu dáme do prostoru. Dostaneme kámen, který má osm směrů. Tak tady to už bude veselé.

Rovnováha člověka je držena třemi oblouky naplněné tekutinou ve středním uchu. Tedy dvakrát tři. Teď a včil si uvědomuji, že tam máme i hlemýždě, který je rovněž naplněn tekutinou a přenáší sluchové vjemy do mozku. V našem těle jsou použity algoritmy, postupy tvoření. které se osvědčily. Vědci vnímají nárůst nových živočichů v podmořských hlubinách. Ano, vesmír. Bůh se připravuje na další tvoření nového člověka.

Člověk je ve stádiu, kdy už může vytvářet sám sebe. Je na nás, jaké postupy budeme volit, ale ten Boží je nejsprávnější. Dozvíme se to při Pentagramu, pěticípé hvězdy. Počty a čísla a geometrie jsou stejně Boží, jako chemie a fyzika. Vědci při porovnání tvorby Duchovních hodnot zjistí, že tvorba fyzického světa má stejné algoritmy, postupy jako našeho známého duchovního světa. Vědomí = vědění
To že Satan používá všech Božích znamení je logické. Smutné však zůstává, že člověk mu je nechává. Je tedy naší povinností, mu je odebrat. Kristus říkal. Dejte Císaři, co je císařovo.