Desatero pro Duchovní růst.

Matouš 5:1, 2 Ekumenický překlad Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je:

Mt 5:3 Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. 1) Tento verš je ekumenickými výklady úplně znehodnocen. Jedná se o nejčistší způsob myšlení bez racio rozumu, který využívá všech lstí. Každý človíček má svůj Duchovní svět. Tyto přirozeně čisté duše se nepotřebují nic učit o něm, protože v něm již žijí.

Lidská hloupost pramení pouze
z nepřiměřené chytrosti těch druhých.
VEDz RVAHEs

Mt 5:4 Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. 2) „Koho Bůh miluje, toho holí navštěvuje“. Je to o pomíjivosti věcí a člověka. Plakat nad ztrátou a stále, každého dovede k osvobozujícímu poznání, že nemít nic dává možnost vše milovat.

Mt 5:5 Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. 3) Tichý růst. Stejně jak všechny rostliny děkují Božímu duchu. Jak stromy ve spojeni s Vesmírem živí Zem.

Mt 5:6 Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. 4) Hledání pravdy. Již tady je příslib odhalení věčných pravd. Lidská spravedlnost je Bohu k smíchu.

Mt 5:7 Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. 5) To není o odpuštění. Milosrdný člověk dovede dávat aniž by bral. Milosrdenství je výsada duchovně bohatých lidí. Vždy být „Nad věcí“. Dívat se z Nebe na lidské skutky vede jen k jednomu, že se nedá žádné chování odsuzovat. Co nepochopím dnes, pochopím zítra, říkám já. A tak odpouštět není co. Odsuzovat není co. Tento proces začíná, když dovedeme odpustit sami sobě.

Mt 5:8 Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. 6) Čistá duše čistí srdce. Přímá cesta k Bohu Teprve potom může dojít k plošné vazbě. Plošná proto, že je jen z jednoho úhlu. S přibývajícími úhly, vlastní životem s Bohem ve všech podobách všech náboženství, esoteriky, legend, vědy a techniky, se dostáváme do skutečného prostorového vnímání Boží přízně.

Mt 5:9 Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. 7) Odpočinek. Být klidným ve všech životních situacích, nerušit Boha ve své práci. Bůh z takového člověka činí Majáky, aby lidé netroskotaly na útesech života.

Mt 5:10 Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Zpětný chod 8) Kdo seje pravdu není oblíben, když roste. 5:11 Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Zpětný chod 9) Ano ano. Byl jsem lump, darebák a chlastpumpa. Mnoho zlého čeká každého, kdo bude sít, neboť každý chybil, minul cíl, aby se mohl znovu narodit. 5:12 Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi. Kvantový skok přechodu 10 na 01. Posouvání Rovnováhy při přechodech. Náš svět nemůže být v rovnováze. Každá jedna rovnováha posouvá rovnováhu další …

Základní vazby

Mt 5:13, 14, 15, 16 Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. V kvantovém pojetí srdce, dovede každý človíček vnímat lásku svými city a pocity. V kvantovém pojetí duše můžeme směle hovořit o chuti. „Já bych tě láskou snědl“. Pozřít duši druhého člověka je Božské. Někteří lidé mají přirozenou autoritu. Aniž si to uvědomujeme, baštíme jejich duši. Zůstává v nás. Zrovna tak lidičkové, které milujeme, máme rádi, naše srdce se tetelí, když je vidí a duše nasává. Ostatní bez chuti jsou odsunuti, nevstoupí a neživí naše světla. Toto světlo je jinačí než sluneční. Nedává stín, nemá barvu a roste. Je to voda nového života. Není třeba vnímat své skutky. Jsou vedlejší produkt Boží lásky, která je v nás.

Mt 5:17 Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Mojžíšovo desatero platí. Každý mine cíl. Naplnit zákon je ve významu nasytit Božího ducha. Bible jako zákon přesně popisuje algoritmy Chaosu, Božího ducha. To je zákon nejvyšší, protože soudit bude Duch svatý, ne Bůh. Naplnit tedy zákon v pojetí výkladu Božího ducha je jedině správný výklad. Jedná se o zjemnění posuzování. Tři trojic v jedné trojici.

Mt 5:18 Amen, pravím vám,: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane. Naplnění těchto zákonů nás vyvede na věčnost. 5:19 Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího; kdo by však zachovával a učil, bude v království nebeském vyhlášen velkým. Nejmenším bude slouti, nazýván v království. 5:20 Neboť pravím vám: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. Kralická Bible hovoří o „hojnosti spravedlnosti“. Tedy o velkém růstu u člověka a jejím velkém rozmachu. Boží Spravedlnost je jako pravá odnož. Rychle zakoření a rychle roste.

Z vlka beránkem

Být tady i Tam, je v lidských možnostech. Je to o dvou tělech a jedné mysli.

Mt 5:21 Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům: Nezabiješ! Kdo by zabil, bude vydán soudu. 5:22 Já však pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu; kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě; kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. 5:23 Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, 5:24 nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar. 1) Bratr je každičký človíček v tvém životě a na celém světě. Je jen jedna Země a jedno Nebe. Proto je jedno, jestli jsi pohan, muslim, ateista, … nebo vědec.

Mt 5:25 Dohodni se svým protivníkem včas, dokud jsi na cestě k soudu, aby tě neodevzdal soudci a soudce žalářníkovi a byl bys uvržen do vězení. 5:26 Amen, pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře. 2) Člověk minul cíl, jeho celý život je mu protivníkem. Kralická Bible uvádí „vejdi v dobrou vůli s protivníkem“. Není to o dohadování, ale o přizpůsobení se. Život je cesta k soudu. Do vězení je zpět do reinkarnace. Všichni musíme vrátit životu vše, co mu dlužíme. Oddělování vody od vod.

Mt 5:27 Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Nezcizoložíš.' 5:28 Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci. Lože je v duchovní oblasti označováno za konkrétní místo střetu dvou hodnot. Ta může zůstat se změnou, být ponechána beze změny, nebo odcházet do rozmělnění. Tento verš je konkrétní, protože pro krásnou ženu muž učiní cokoliv. Obecný význam je v čistokrevné lidské žádosti. Každá žádost je schopna měnit člověku charakter. A to je zlé.

5:29 Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden ze tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. Svádění nepřičítám jen ženám. Tím je označeno vše, čím se člověk obohacuje na úkor druhého člověka. Bere, co mu nepatří. Každý zloděj vidí vše, co je „volné“ k odebrání. 5:30 A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni ji a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe aby zahynul jeden ze tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. 3) Jedná se o naše druhé tělo, duchovní. Zrak a hmat byly první smysly, které člověk měl po vyhnání z Ráje. Čistý Růst našeho duchovního těla tyto smysly nepotřebuje. Stejně jak plod v matčině těle. Nemusíme hledat, co kde brát. Můžeme jen dávat. Každý z nás tam vstoupí jako dítě. V Duchovním světě můžeš vše mít aniž bys musel brát. Odložit všechny své žádosti. Opět je zřejmé, že čistý růst musí být bez použití rozumu. „V každé ženě najdi někdejší dítě a budoucí stařenu, její pravé hodnoty.“ V každé věci najdi lidskou práci. Jedná se o skutečné hodnoty a její setrvání. Proces myšlení je možno přesunout mimo oblast rozumu. Přesněji napojit rozum na mimo smyslové vnímání. Pak klidně zahodíte obě oči i obě končetiny.

Mt 5:31 Také bylo řečeno: 'Kdo propustí svou manželku, ať jí dá rozlukový lístek!' 5:32 Já však vám pravím, že každý, kdo propouští svou manželku mimo případ smilstva, uvádí ji do cizoložství; a kdo by se s propuštěnou ženou oženil, cizoloží. 4) Manželka prezentuje pevně spojenou hodnotu našeho druhého těla. Dvě Bohem spojené hodnoty nelze rozdělit bez toho, aby jedna z nich nezanikla. Když zaniká nabízí se dál k uplatnění avšak bere sebou i to nové. Když mé druhé tělo smilní musím se znovu narodit. Pokud se znovu nenarodím, je to stejné jako když své druhé tělo opustím, nemohu již být sám sebou. Již jsem někdo jiný. Pak přijetí jiného opuštěného duchovního těla je odsouzeno k zániku. Jednoduše řečeno. Opuštěných duchovních těl je habaděj. Nebrat. Pokud své druhé tělo nevnímáme, je zřejmé, že podléhá všem žádostem.

Mt 5:33 Dále jste slyšeli, že řečeno bylo otcům: 'Nebudeš přísahat křivě, ale splníš Hospodinu přísahy své.' 5:34 Já však vám praví, abyste nepřísahali vůbec; ani při nebi, protože nebe je trůn Boží; 5:35 ani při zemi, protože země je podnož jeho nohou; ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále; 5:36 ani při své hlavě nepřísahej, protože nemůžeš způsobit, aby ti jediný vlas zbělel nebo zčernal. 5) Nastal čas velmi jemných algoritů, kdy není v moci člověka dodržet přísahu. Změny jsou stále častější a nepředvídaných životních situací přibývá s tím, jak vše houstne. Je až neskutečné, co vše se dá prožít za jeden život. Život před letopočtem nula neprocházel velkým počtem změn. Přísaha je hmotný vstup do duchovního života. Je to jak zavádění rozumu do této oblasti. Ne ne.
Mt 5:37 Vaše slovo buď 'ano, ano - ne, ne'; co je nad to, je ze zlého. Buď horký nebo studený. Ano, vše pro dobro a přátelství. Ne, vše proti zlu a nepřátelství.

Lidský rozum, je něco jak slepé střevo.
Může se vyříznout, když používáme čistou mysl pro svůj život.
VEDz RVAHEs

5:38 Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Oko za oko, zub za zub'. 5:39 Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tvře, nastav mu i druhou; 6) Máme dvě tváře. Nastavit druhou tvář je ukázat protivníkovi svou Duši. Když on učiní totéž, začnou se dít zázraky. I ta nejčernější duše může zesvětlat.

Mt 5:40 a tomu, kdo by se chtěl s tebou soudit o košili, nech i svůj plášť. 5:41 Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. 5:42 Kdo tě prosí, tomu dej, a kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej. 7) Den odpočinku. Pro Boží klid své Duše je velice dobré vždy učinit něco navíc. Dává nám to Boží energii.

Mt 5:43 Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.' 5:44 Já však pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, 5:45 abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Zpětný chod 8) Plošný záběr. Udělat ze svých nepřátel bratry není nemožné pro člověka.

Mt 5:46 Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž? 5:47 A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i celníci nečiní totéž? Zpětný chod 9) Já říkám, rodiče a sousedy si nevybírám, je třeba umět s nimi žít. Já to neuměl. A rodičům to již nedokáži. Vzhledem k tomu, že se již jedná o prostorový záběr, desítka plně koresponduje s jedničkou.

5:48 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Kvantový skok 10-01 Přijetím těchto zásad se jednoznačně dostáváme k Bohu Otci, do jeho přízně.

Tento text si můžete stáhnout ve formátu PDF  Nove Kristovo desatero.pdf