Stvoření Chaosu

Trojice – první dva lineární vytváří třetí, první plochu. Druhá, Obojí trojí jedno jest. Nejdříve Bůh vytvoří svého Ducha, oba potom Chaos. Algoritmus 213. Tato trojice ve stejném duchu, ve stejném postupu (čeština je Božská) pak vytváří čtvrtou hodnotu. Algoritmus, postup sám vytváří a dotváří sebe. Z toho vyplývá, že algoritmus a postup se v Chaosu musí oddělovat. Tedy zhmotnění energie a tak vše, co je tvořeno, je nositelem právě dané části algoritmu tvoření.

Samoživitel Chaos je tedy z Boží energie, vždy ukotvený celek, který vytváří další energetické cesty. Boží energie nepotřebuje dokrmovat. Ví přesně kolik a čeho budou algoritmy Chaosu potřebovat v daném místě vzniku.

Čas je v prostoru a prostor je v čase. Bůh je ve vlastní energii, duchu svatém a Duch je v Bohu. Algoritmy růstu tvoří postupy, které se ztvární v hmotu a hmota sama pak vytváří celý systém Chaos, skrze něj proudí Boží energie a dál tvoří nové hodnoty a energie. Oddělený postup z Chaosu nazýváme DNA.

 • Duch svatý, Bůh, Chaos
  Vytváření Chaosu

 • Bůh, Prostor a čas v Duchu svatém. V této čtveřici se objeví nová hodnota, růst v času a prostoru. Teprve potom vzniká Země, protože musí mít vše v sobě.

 • V růstu musí být dvě nové hodnoty dvakrát. Kořeny a Koruny (květy). Plody a Semínka.

 • Koruny jsou obrácené a inverzní hodnoty ke Kořenům

 • Semínka jsou inverzní, obrácené a naruby, tedy i s růstem.

 • Chaos tvoří informace o dvou hodnotách, postupem jejich spojení v Růstu. Vše roste ze Země.

 • Tady se odděluje postup od algoritmu ve významu celistvosti a samostatnosti.

 • Země je pak na třech místech. V realitě a ve vesmíru 2x (Severka a Mléčná dráha).

 • Zemi, Severce pak zasadí korunu do země a máme tu naruby podruhé. Tady vznikají hvězdokupy naší galaxie.

 • Žena není jen na hlavu postavený muž, ale vyrostla z jeho hlavy zasazenou do Mléčné dráhy. To že vzal Bůh Adamovi žebro, a proč se dozvíme později. Dnes prostě jen shodná část DNA pro všechny lidi. No a jsme u naruby potřetí. Žena a muž, dvouhvězdí vedle Jižního kříže, Duchovní ekliptika tohoto vztahu.

Všechno „neživé“ a živé prošlo algoritmy Chaosu. Všechno neživé se tvořilo „samo“. Tady již výraz neživé silně kulhá. Každý fyzik a chemik ví, že za vším jsou vazby. A tyto vazby prezentují postupy v konkrétních podmínkách na konkrétních místech.

 Člověk byl tvořen stejnými algoritmy

jako vše „neživé“.

Držme se předmětu věci. Podnět, předmět, přísudek. 213. Holá věta. Předmět se drží podnětu a dá mu jemu vlastní přísudek dle určení významu, který chce člověk vyjádřit. Algoritmus řeči je shodný. Bude upřesněno celé.

Tady dostává Bůh první svou vlastnost. Ješitný. Vše co třikrát neschválí, že je dobré, tak odpadá. Zaniká vše, co se dál nedá využít. Ve vyšších cyklech cyklů zjistíme, jak budou staré hodnoty zanikat po využití k tvoření nové hodnoty.

Mužskou ješitnost má člověk od Boha. A aby byla Boží, smí se člověk ježit jen tam, kde něco není v pořádku, v souladu s Božím plánem tvoření. Říkám plán, protože Chaos běží před námi. Člověk mu nemusí rozumět. Stačí ho cítit, vnímat.

 Tak jak vnímám Boží přítomnost

stejně vnímám pocit,

že nerozumím všemu

čemu rozumím.

Adam, Noe, David, Ježíš a Kristus jsou nové adresy počátku cyklů. A v čárkovém kódu našeho těla a duše mají svá čísla. Jména jsou vždy čísla. Bůh nás zná podle čísel. Jedno jméno má mnoho a mnoho čísel. K tomu později.

 Musím vzpomenout ještě žárlivost Boží. Neklaňte se cizím modlám. Cizím ve vztahu k Bohu. Dnes je mnoho duchovních obrazů i obrazů, které dorostou a připojí se k Božímu chaosu. Ty, které se nepřipojí, odpadnou. Stejně jak hmota tak i její energie zanikne. Ono studené Universum jsou vlastně v základě tři trojice, z nichž každá spojuje další tři ze tří a tak dále. Pevné a silné zůstane jen pozitivní. A co to je to pozitivní. Zjistíme, že to vůbec není chladné a studené.

Stvoření člověka

Genesis 2:3 „I požehnal Bůh dni sedmému a posvětil ho; nebo v něm odpočinul Bůh ode všeho díla svého, kteréž byl stvořil, aby učiněno bylo.“

Toto je znění z Kralické Bible. Zopakuji posloupnost. Bůh nejdříve tvoří, potom činí a nakonec ukotvuje. Stejně jak člověk nejdříve na papír, pak v dílně a potom hotové to umístí, aby to sloužilo. Ale taky je to trochu jinak, nedříve v Nebi, potom ve Vesmíru a nakonec na Zemi. Ale později pochopíme, že Nebe má svůj Vesmír a Země také.

 Genesis 2:4 „Tiť jsou rodové nebes a země, (když stvořena jsou v den, v němž učinil Hospodin Bůh zemi i nebe),“

A tady se vracíme zpět do Nultého dne tvoření, kdy Země je ještě pořád v Nebi. Dále následuje popis všeho, co nebylo, a z toho vyplývá, že všechno bylo již v Zemi, z jehož prachu Bůh stvořil jako první člověka. Člověk je ze všeho a je ve všem. Protože od této chvíle vše je tvořeno skrze Člověka.

Genesis 2:7 I učinil Hospodin Bůh člověka z prachu země, a vdechl v chřípě jeho dchnutí života, i byl člověk v duši živou.
Genesis 2:8
Štípil pak byl Hospodin Bůh ráj v Eden na východ, a postavil tam člověka, jehož byl učinil.

Nejdříve Bůh stvořil Duši člověka. Dnes ji vnímáme špatně jako své druhé Já, ale Ona má být správně první Já a o tom je celý můj život. Až Bůh člověka ukotvil, teprve pak se mohl Ráj zazelenat.

Genesis 2:9 A vyvedl Hospodin Bůh z země všeliký strom na pohledění libý, a ovoce k jídlu chutné; též strom života u prostřed ráje, i strom vědění dobrého a zlého.

Teprve potom skrze něj, člověka vše rostlo a plodilo. Není ničeho dobrého a zlého, je jen potřebné a nepotřebné v Božím systému Chaos. Dobro roste na pevných základech zla, poslušnost na neposlušnosti, láska na nenávisti a pravda na lži.

Až každá lež dozraje v pravdu
pak nenávist se promění v lásku
zlo v dobro
a poslušnost se stane zcela přirozenou.

 

Pádová slovesa !!! Jsem KDE a Kam jdu, jsem kdo(1) a kým(7). Význam slova Kde je obsažen ve všech pádech. Tedy v celém životě. Osmý pád Kde a kam je výsledkem smyslu života. Tvoření života. Poznání kdo a kým jsem. Čím budu. Teprve osmý pád má orientaci doleva nebo doprava. Západ Východ.

 • Devátý pád Ukotvuji. Vím kam jdu a odkud.

 • Osmý pád, Vím co nesu. Jsem nositel informací.

 • Jsem s kým, čím (7) - mám společenství !!! Jdu za kým, čím - toužím

 • Mluvím o kom, čem (6) – učím se, poznávám,

 • Volám, oslovuji – hledám společenství

 • Vidím, činím koho, co (4) – dělám, tvořím, objevuji, rozlišuji, odmítám, spojuji, vnímám

 • Jdu ke komu, čemu (3) – věřím, navštěvuji, hovořím

 • Jsem bez koho, čeho (2) – jsem z koho čeho. Vystupuji - Vstupuji Od-Do koho čeho

 • Zespodu nahoru nebo Svrchu dolů. činím

 • Jsem kdo, co (1) Tělo bez Duše (1+2)

 V ukotvení svého života vnímám jeho harmonii, nutnou rovnováhu, a nekonečnost všech skutečností mimo realitu tohoto světa.

 Číst Bibli z pozice nevěřícího
vnímám jako nejlepší a tím skutečný přístup k Bohu.

Žít neposlušný život
a vnímat prázdnotu svých cest je Boží.

Žít ve lži
a vnímat jak se mnou zatočí je Boží

Žít v nenávisti
a vnímat jak mě zabíjí je Boží

Amen.

Být studený k tomuto světu
a horký k Bohu
je moje cesta.

Došly mi slova, teď jsem si pobrečel. Dotkl, dotknul se mě Bůh. Dotkal mě Bůh, kajícník se dokál, . A kdo se má pokálit ať se pokálí. Čeština je Božská. Obsahuje všechny algoritmy Božího ducha.

Takový pavouček. Má osm noh, 2x4 páry a svými slinami tvoří nejpevnější sítě na světě. Tvořme je slovem. Stačí si uvědomit, že další čtyři končetiny máme ve své dualitě u svého druhého Já v Nebi. Jak je to jednoduché. Že. Naše síť, náš život bude ve své trojici nejen pevný a silný, ale také Krásný. A jeho Božství se pozná tak, že vše, co se přežene přes něj, ho učiní ještě krásnějším.

Bůh je víc než pravda, cesta a život. Bůh je můj život před narozením i po smrti. První dvojice je za sebou a druhá je již v sobě. Algoritmus trojice vychází ze čtyř hodnot. Nejdříve byla Duše a potom člověk. Odchází člověk s duší a tělo tu zanechá. Človíček se rodí v matčině těle jen díky Duši, která na něj čeká. Takže druhý je první. 213 ...

Poznámka pod čarou

Je dobré si uvědomit celou historii lidstva. Ne podle Darwina. Podle všeho dochovaného a nepochovaného. Hned nám vyvstane první časové období mnohoBožství. To víte, že bohové na zemi byly nutností, protože jsou to strážci rovnováhy Božského Chaosu. Do letopočtu nula jsme se Bohu vzdalovali. Zrození Ježíše je lidský přelom vnímání světa. Před tímto přelomem se nám rojí proroci a vědmy. Obojí je správně. Jsou to lidé, kteří vnímají již přicházející systém Chaos do duchovní sféry. A hle. Jsou tu andělé. Noví strážci rovnováhy, již ne na dotváření těla, jak tomu bylo v období božství, ale na dotváření lidského Ducha. Ano, jsou tu. Ale také odejdou.

Takže v Bibli je mnoho pravd, které pominuly, které je nutno vnímat jinak, které nabyly nového rozměru a hodnot. Příklad. Deset ran Egyptu není nic jiného než časový skok tvoření. Všechny nové hodnoty, které padaly na Zem, zpečetila smrt prvorozených synů. Vše je tvořeno skrze člověka a z člověka. Bude upřesněno.

V dnešní době zůstává již jen člověk člověku. On je ta alfa a omega celého tvoření reality. Skrze jeho krev byly a jsou pečetěny jeho dějiny. Aby člověk mohl předávat spokojenost musí být spokojený sám. Správná spokojenost se pozná napojením. V něm jsem si uvědomil své skutečné potřeby od které se odvíjí skutečná spokojenost.

Aby člověk mohl být ve všem, musel být stvořen ze všeho.