Sjednocení Tři

Genesis 3:8 A v tom uslyšeli hlas Hospodina Boha chodícího po ráji k větru dennímu; i skryl se Adam a žena jeho před tváří Hospodina Boha, u prostřed stromoví rajského.
9 I povolal Hospodin Bůh Adama, a řekl jemu: Kdež jsi?
10 Kterýžto řekl: Hlas tvůj slyšel jsem v ráji a bál jsem se, že jsem nahý; protož skryl jsem se.
11 I řekl Bůh: Kdožť oznámil, že jsi nahý? Nejedl-lis ale z toho stromu, z něhožť jsem jísti zapověděl?
12 I řekl Adam: Žena, kterouž jsi mi dal, aby byla se mnou, ona mi dala z stromu toho, a jedl jsem.
13 I řekl Hospodin Bůh ženě: Což jsi to učinila? I řekla žena: Had mne podvedl, i jedla jsem.
14 Tedy řekl Hospodin Bůh hadu: Že jsi to učinil, zlořečený budeš nade všecka hovada a nade všecky živočichy polní; po břiše svém plaziti se budeš, a prach žráti budeš po všecky dny života svého.
15 Nad to, nepřátelství položím mezi tebou a mezi ženou, i mezi semenem tvým a semenem jejím; ono potře tobě hlavu, a ty potřeš jemu patu.

Bůh do tohoto času nemluvil s člověkem. Uslyšení hlasu a uvidění Chodícího Boha za doprovodu Denního větru byl šok. Skryly se proto před Tváří Boha uprostřed stromoví. Bůh je neviděl a zeptal se. Kde jsi, Adame. Adam odpověděl. Slyšel jsem tvůj hlas, bál jsem se, protože jsem nahý, tak jsem se skryl.

Od tohoto okamžiku začal Bůh tvořit slovem. Pohybuje se ve směru proti(k) větru. Skutečnost, že je neviděl, svědčí o tom, že to bylo Ráji, tedy ne na Zemi v Edenu. Je zde také konstatována nová energie, která mluvené slovo odnáší dál. Člověk poprvé poznal strach a nalezl skrýš. Tedy autoritou a slovem se vytvořila emoce. Pocit strachu. Předzvěst špatných událostí. Další posun někam. Poprvé platí zákon příčiny a důsledku.

Kdo ti oznámil, že jsi nahý, pokud jsi nejedl ze stromu, z něhož jsem jíst zakázal. Adam za viníka označil ženu, kterou dostal, aby byla s ním. Ona mu dala jablko a on jedl. Žena nepromluví dřív než se jí Bůh zeptá. Označí za viníka Hada, vnímá to jako podvod, i když Had mluvil pravdu a žena jíst jablko nemusela.

Je to první Boží soud v Nebi. Bůh trestá Hada dvěma způsoby. První je, že ho zlořečil, tedy Hadí energie dostala k pozitivní síle i negativní sílu. Tím se zrodily predátoři. Hadí přidala k býložravcům i masožravce. Druhý úděl Hada spočívá v krmení se prachem. Tím je vyjádřeno spojení energie se Zemí.

Bůh netrestá jen ženu za její volbu, ale i muže za spoluúčast. Nad Hada položil jejich nepřátelství. Plus a mínus, dva proti póly, které se přitahují v nekonečném cyklu „pojídání“ (potření Kralická, rozdrcení Ekumenická) hlavy a paty. Tedy v principu tvoření hodnot, poslední bude první. Stará hodnota pata zůstává v nové hodnotě hlavě..

Tady začínám vnímat Adama a jeho budoucí Evu jako Veličinu, která prezentuje hodnoty na více úrovních stejného algoritmu. Tedy příběhem popsaný program. Příběhy jsou psány směrem v před na lince času, ale ve skutečnosti Božího tvoření systému Chaos jsou vlastně vkládány do sebe směrem dovnitř a ven. Tedy propojení Života s mikrosvětem (Tělo, Země, Sluneční soustava) a makrosvětem (Hvězdy, Souhvězdí, Galaxie). Kdy se při čtení Bible dostaneme k duchovnímu světu, bylo naznačeno v úvodu. Tady to bude upřesněno.

Světlo v Nebi je Boží obličej, Tma v Nebi je odvrácená Boží tvář. Ve tmě tvoří myšlenka ve dne tvoří slovo. Pohyb Boha proti směru „větru“ (všech energií) je nová energie, která vyhodnocuje, soudí a trestá, odsuzuje, a tak tedy celkově vytváří nové cykly. Proti/ke větru symbolizuje hodnoty času minulého,Viz blíže v popisech algoritmů. Cykly číselných soustav. Zatím na papíře.

Ekumenické překlady hodně, nikoliv vhodně, doplňují Bibli v těchto pasážích o působení Ďábla. A to jak v komentářích, tak i odvolávkami na písma proroků. Je to velmi nelogické. Nebe není místo pro Ďábla. Je i tu tvrzení, že Fíkovník je úkrytem démonů a tak když se Adam se ženou opásali listovím, tak Bůh jim to raději vzal a dal jim kožené oblečení. Viz dále. Znovu musím připomenout, že strach z Ďábla mějme jen v procesu rozhodování. Had měl před rozsudkem jen jeden a to pozitivní pól (vždyť mluvil jen pravdu), a po rozsudku dostal i záporný, tedy nemohl být Dáblem, protože čistokrevný Ďábel musí být celý záporný. K tomu se také dostaneme. Ďábel je výmysl člověčí stejně jako Ufoni, jsou uloženy v našem nevědomí a manipulují s našim vědomím stejně jako peníze, které také vymyslel člověk. A tak dál a tak dále.

Předkládané pravdy, které nám život nabízí, jsou úhly pohledu našeho vědomí na náš svět. Dnešní svět je plný negativních vlivů (energií) a každý jsme závislý na něčem jiném co rozhoduje. Vymítání Ďábla křížem, není spirituální boj, je to symbol otevření brány do duchovního světa, v kterém si každý z nás může nastavit své podvědomí a nevědomí se svým vědomím do rovnováhy. Takže ne Kněz, ale člověk sám. Babička, když jsem byl malý mě jednou opravila, když jsem říkal, že člověk míní a Pán Bůh mění. Ne ne, Zdenečku, člověk míní a člověk mění. Tak tomu bylo a tak to bude na věky.

Genesis 3:16 Ženě pak řekl: Velice rozmnožím bolesti tvé a počínání tvá, s bolestí roditi budeš děti, a pod mocí muže tvého bude žádost tvá, a on panovati bude nad tebou.
17 Adamovi také řekl: Že jsi uposlechl hlasu ženy své, a jedl jsi z stromu toho, kterýžť jsem zapověděl, řka: Nebudeš jísti z něho; zlořečená země pro tebe, s bolestí jísti budeš z ní po všecky dny života svého.
18 Trní a bodláčí tobě ploditi bude, i budeš jísti byliny polní.
19 V potu tváři své chléb jísti budeš, dokavadž se nenavrátíš do země, poněvadž jsi z ní vzat. Nebo prach jsi a v prach se navrátíš.
20 Dal pak byl Adam jméno ženě své Eva, proto že ona byla mátě všech živých.
21 I zdělal Hospodin Bůh Adamovi a ženě jeho oděv kožený, a přioděl je.
22 Tedy řekl Hospodin Bůh: Aj, člověk učiněn jest jako jeden z nás, věda dobré i zlé; pročež nyní, aby nevztáhl ruky své, a nevzal také z stromu života, a jedl by, i byl by živ na věky, vyžeňme jej.
23 I vypustil jej Hospodin Bůh z zahrady Eden, aby dělal zemi, z níž vzat byl.
24 A tak vyhnal člověka a osadil zahradu Eden cherubíny k východní straně s mečem plamenným blýskajícím se, aby ostříhali cesty k stromu života

Tady jsou stanovena pravidla.

Žena. Bolestí vnímám utrpení a počínání vnímám povinnostmi. Historicky to byl konec Matriarchátu z prehistorické doby a počátek Patriarchátu v nové době. Učinil porod bolestivým, aby byl vykoupen zrod nového človíčka. Všechna přání podléhají mužovu názoru. A panování muže nad ženou vnímám Biblicky. To znamená, kdo chce vládnout, musí umět dobře sloužit. To je vlastnost Slunce a měl by ji mít každý panovník.

Muž. Zlořečena země. Když Bůh zlořečil Hada, přidal mu zápornou energii. Naše Země ji dostal také. Proto trní a bodláčí. Bylinkami vnímám plevel. Tedy historický zlom, předěl Zemědělství. Každá práce má symbol námahy. Vyšší spotřeby životní energie člověka. Uspokojování obživy. Hlad. (Zajímavé, Had a Hlad mají něco společného, jsou to „hnací“, tvořivé síly. Ke jménům Adam a Eva se vrátím v algoritmech abecedy, zatím na papíře.

To že jim Bůh dal kožený oděv místo fíkovníkových listů symbolizuje Lovce. Ne „ostříhání“ od Ďábla. Člověk se stal všežravcem. Bůh dodává, že člověk se stává jako jeden z nás na Nebi a aby nepojídal ze stromu života a nemohl tak žít věčně, musel odejít. Ve skutečnosti si musíme strom života vypěstovat sami.

Slova vyžeňme jej jsou do Bible dopsána člověkem. Bůh od nikud nikam nikoho a nic NEVYHÁNÍ. Bůh tvoří a přesouvá nové hodnoty, tedy poslední staré na první místo tvoření vyšší úrovně. A tak je přemístil z Ráje na Nebi do zahrady Eden na Zemi, aby pokračoval v jejím tvoření. Vrátil ho tam, odkud byl vzat.

Na závěr těchto skutečností uvádí kralická Bible Vyhnal a Ekumenická dokonce Zapudil člověka. (Obojí není Boží) Ještě jsem se nedíval ho Hebrejských a Řeckých významů, ale teď mě nenapadá vhodné slovo, pro přestěhoval, přemístil. On to není doslova návrat na Zem. Protože Zem je už zase jiná.

Poznámka pod čarou


Tento algoritmus se odehrává na všech stupních prehistorického vývoje člověka. S geologickým posunem se posouvá flóra, fauna i člověk. Určitě jste si všimli, že o vodním životě tu není zmínka. To proto, že život ve vzduchu a vodě, je identický. Rozdělením vod, to je ta Hadova vidlička (rozseknutý jazyk), kdy se dělí na konci cyklu..

V hlubinách oceánu jsou, byly vytvářeny systémy, fungující v našem současném a budoucím těle. Před 15.lety, když jsem tyto algoritmy poprvé popisoval, jsem byl v kontaktu s Jehovisty, protože oni jediní měly přístup do Kriminálu. V jedné z jejich brožurek byla na konci rubrika zajímavostí z vědy. Tam jsem se dočetl o existenci životů fungujících na bakteriálním principu trávicí soustavy propojeným vedle na život fungující na principu dýchací soustavy. Obě těla byla na sobě závislá skrze tělní tekutinu.

Ještě dříve o čtyři roky našly vědci život v lávě chrlící sopky. A já když jsem tenkrát psal Sofimu smyslů I. jsem apeloval na to, že Země se připravuje na nový život. Tedy ze středu naší Planety. Ale zase předbíhám. K tomu dojdeme.

Shrnutí Tři

Sjednocení Dva a Tři tvoří jeden celek. Nejdříve na Zemi vytvoří zahradu Eden a později do ní pošle hotového Adama a Evu. Bůh Posílá, tedy nevyhání a nezatracuje. Posílá a posila. Ano, je to výstižné. Bůh každým tvořením posiluje náš strom života. Takže posílá posily. Upevňuje. Čeština je nádherný jazyk.

Na Zemi vidíme stvoření prvního čtyřúhlového kamene díky energiím. To samé se děje v Ráji na Nebi. Adam a Eva jsou zástupci dvou energií. Jednu rozdělil Bůh ve dvě a z Hada učinil třetí. Ale had je nositelem dvou energií. Nad vším, co se děje nad zemí a v prahu Země nad vším, co se děje pod zemí. Tady od nás Bůh vidí. Had je jeho navigace našeho pohybu a tím i nositelem informací (prach budeš žráti). V Nebi ji nemá, proto Adama a Evu neviděl a nevěděl. co si myslí.

Komunikace lidí s Bohem je tu rozepisovaná podrobně proto, že každé slovo a věta jsou myšlenky, které vytváří skutečnost. Opět funguje pravidlo, třikrát vyslovená pravda

3) Adam slyšel, bál se a skryl se (protože jedl)
3) Bůh. Kdo a co ti oznámil (tedy 2x oznámil), když jsi nejedl, přestože jsem zakázal
2) Adam dostlal od Boha (ženu) a dostal od Ženy (jablko).
1) Bůh. Co jsi to učinila
2) Žena byla podvedena a jedla

Bytostně cítím přítomnost pentagramu, tedy matice, matrixu. Tam kde jsou tři pravdy je i čtvrtá. Tak nějak na pozadí.Ještě donedávna se DNA skládala ze čtyř prvků. Dnes se už ví, že jich je pět.Je mi ale zřejmé, že přes čtverku muselo přejít.

I když jsou pravidla jsou pro ženu a muže rozdělena rovnoměrně, což z prvního čtení moc nevyplývá, je nutno je chápat jako jeden celek. Jsou zase po třech. Neboť muž a žena mají žít v rovnováze a tvoří Duchovní celek. Ten se na Zemi projevuje velmi zajímavým způsobem. K tomu určitě dojdeme. Staré přísloví říká, Za vším hledej ženu. Mnoho válek a utrpení bylo kvůli ní.

3) Žena. Utrpení (trápení) a Povinnosti (úkoly) a Podřízenost (s ohledem na vlastnost vysílače k Nebi)
3) Muž. Utrpení (trápení v práci) a Povinnost (zabezpečit ženu a potomky) a Vládnout v souladu s Božím systémem tvoření (s ohledem na vlastnost přijímače z Nebe). Takže také podřízenost.

Tedy máme 4x3 (z toho 2x4 2x3) 2x2 a jednou 1. Uvádím to z principu, že nic nevzniká odděleně. To je první pravoúhlý trojúhelník a dvakrát. Tedy obdélník. Tomuto poměru stran se říká Zlatý řez. V rovnostranném šestiúhelníku jsou tyto pravidla, tento obdélník, obsažen třikrát. Kde čtvrtý je první nové trojice tentokrát obdélníků. Proto je v Bibli popisován i tento posun.

Nemohu předvídat, škoda, ale mám pocit, že se do Pentagramu dostaneme počty a geometrií. Ono v podstatě to naznačeno je v cyklech z druhého Nebe. Což tvoří 2x čtyři nové hodnoty. Které v naší Sluneční soustavě vznikaly lineárně. Druhý skok do prvního nebe by dal vzniknout kvadrantům. Ale k tomuto určitě dojdeme.

Shrnutí Shrnutí

Nebe a země jsou z počtáku oddělené. Pak se to začíná prolínat od podvědomí, vědomí až k nevědomí. Nevědomí není stav naší mysli. Je to databanka prožitků. Zvířata pracují vědomě jen s podvědomým, ale přitom jako poslední stará hodnota je jejich chování uloženo v lidském nevědomí.

Muž je přijámač a žena vysílač.
Žena stojí obráceně. Nahoře v rojúhelníku zadním a dole v předním.

 

 Obdélníky z Davidovy hvězdy jsou použity v astrologii. 
Čtverec vzniká posunem obdélníků. Tedy vyjhodnocuje vědomí staré s novým. To je duchovní posun člověka směrem, který si sám vybere. V duchovním světě je energie Hada v nás.Tedy ta vidlička, rozseknutý jazyk. Buď máme rádi jen sami sebe, nebo lásku dovedeme dát všemu, co je Boží. Připomínám, že Eva byla první, která minula cíl. To je první Hřích.

 

Poznámka pod čarou


Tyto vazby a vazby, které se dál dozvíme se odehrávají již v molekulárním světě. Tedy od prvního Velkého třesku. Dozvíme se také o první bratrovraždě u Buněk. Zjistíme, že vlastnosti prvků, které jsou postaveny tak, aby se mohly vázat mají předem předurčené. Protože evoluce počala již molekulárním světě. A tabulka, kterou vytvořil Mendělejev, obsahuje jen ty prvky, které evoluci "přežily", protože splňovaly podmínky pro další vývoj.

Svobodu dostává až živý svět. A člověk ? Ten sám sebe svázal civilizací, která zatím dovede jen parazitovat. Kniha Dějiny vědomí .... doplním autora, plně vystihuje současný stav  Jak sociologie od prvního Města na Zemi skončila v rukou mocností.

Tyto stránky píši nejen proto, aby nastaly reformy v náboženstvích, ale hlavně proto, aby se člověk mohl mít lépe. Tak jak zdraví je vedlejší produkt našeho stylu života, čím kvalitnější tím lepší, tak z těchto stránek jako vedlejší produkt vznikne návod pro onen zmiňovaný "Ráj" na Zemi. Přímo se zrodí, a bude růst.