Sjednocení Druhé

Na počátku Bůh přestřihl „Niť“ a vytvořil nebe a zemi. Tedy první dva hmotné celky. Ten svůj a druhý pro realitu našeho světa. V programování se tomuto říká nultý průběh programu. Tedy nastavení počátečních hodnot. Nad zemí se ve vodách vznášel Duch svatý, tedy energie, která tyto dva „subjekty“ spojuje a dává jim tvořivou sílu.

První den, první průběh programu tvoří Světlo a Tmu, aby vládla, tvořila ve dne a v noci. Zde jsou odděleny fyzické a metafyzické zákony, kvantové. Tady jde již o plochu, kruh.

Druhý den Bůh vytvořil první Dipól na světě. Oddělil vesmírné vody od našich, vytvořil oblohu, která je první klenba mezi Vesmírem a naší Sluneční soustavou. Tady jde již o 3D, o prostor jak ho vnímáme. Tady už je první prostor pro rostliny.

Plně si uvědomuji, že všechny vazby musí být v rovnováze. Proto jsou spojeny mezi sebou v dané úrovni a mezi sebou mezi úrovněmi. Tedy 1+1=1/1 a rovnováhou se vytváří nová hodnota. Pozor, znaménka nejsou početní, ale symbolická.

Genesis 2:1 A tak dokonána jsou nebesa a země, i všecko vojsko jejich.
2 A dokonal Bůh dne sedmého dílo své, kteréž dělal; a odpočinul v den sedmý ode všeho díla svého, kteréž byl dělal.
3 I požehnal Bůh dni sedmému a posvětil ho; nebo v něm odpočinul Bůh ode všeho díla svého, kteréž byl stvořil, aby učiněno bylo.
4 Tiť jsou rodové nebes a země, (když stvořena jsou v den, v němž učinil Hospodin Bůh zemi i nebe),
5 I každé chrastiny polní, dříve než byla na zemi, i všeliké byliny polní, prvé než vzcházela; nebo ještě byl nedštil Hospodin Bůh na zemi, aniž byl který člověk, ješto by dělal zemi.
6 A aniž pára vystupovala z země, aby svlažovala všecken svrchek země.
7 I učinil Hospodin Bůh člověka z prachu země, a vdechl v chřípě jeho dchnutí života, i byl člověk v duši živou.

Sedmý den v Bibli není ukončen „Byl večer a bylo jitro den sedmý.“ Tento Den dostal požehnání, aby počato bylo tvoření dle Božích plánů. Bůh ještě nedštil, nedeštil, a tak musely být stanoveny pravidla pro přírodní cykly. Přírodní cykly počínají s postavením člověka v Eden, který je naroubovaný na ráj. Tady dokončil funkci všech stromů (spojení s vesmírem) a dvou stromů, stromu života (uprostřed) a strom vědění dobrého a zlého. Člověk je živý a má duši, život. Vědomí bude člověk mít až po vytvoření všech cyklů.

Tady je důležité vědění, že naše chování a skutky a teď již také řeč lidí, vše co ovlivňujeme našim vědomím, má vliv na všechny přírodní cykly. Dokonce už i jeden Čech napsal knížku o vlivu válek na podnebí, které dokumentuje historickými zdroji. Lidé na počátku našeho období tvoření (kmenová náboženství) to věděli. Člověk si Boha nevymyslel, on s ním žil. Věděl a viděl, že mu stvořil líbivou přírodu a chutné plody. Boží záměr je, aby člověk byl spokojený a šťastný a nic mu nechybělo.

Genesis 2:8 Štípil pak byl Hospodin Bůh ráj v Eden na východ, a postavil tam člověka, jehož byl učinil.
9 A vyvedl Hospodin Bůh z země všeliký strom na pohledění libý, a ovoce k jídlu chutné; též strom života u prostřed ráje, i strom vědění dobrého a zlého.
10 (A řeka vycházela z Eden, k svlažování ráje, a odtud dělila se, a byla ve čtyři hlavní řeky.
11 Jméno jedné Píson, ta obchází všecku zemi Hevilah, kdež jest zlato.
12 A zlato země té jest výborné; tam jest i bdelium, a kámen onychin.
13 Jméno pak druhé řeky Gihon, ta obchází všecku zemi Chus.
14 A jméno řeky třetí Hiddekel, kteráž teče k východní straně Assyrské země. A řeka čtvrtá jest Eufrates).
15 Pojav tedy Hospodin Bůh člověka, postavil jej v ráji v zemi Eden, aby jej dělal a ostříhal ho.
16 I zapověděl Hospodin Bůh člověku, řka: Z každého stromu rajského svobodně jísti budeš;
17 Ale z stromu vědění dobrého a zlého nikoli nejez; nebo v který bys koli den z něho jedl, smrtí umřeš.

A řeka vycházela z Eden, aby svlažovala ráj. Přímý vstup Vesmírné, Boží energie. Ráj je tady omylem považován za stejné místo jako Eden. Ale Ráj byl vštípen do místa Eden a zpětně napojen (10)

  1. řeka Pison obchází Hevilah Zlato – Nerezaví, 3x těžší než železo, přijímá a vyzařuje energii, první plošné spoje byly zlaté, z kuličky 2mm lze vykovat plochu 1 metr čtvereční.. … Bdelium a kámen Onychin. Viz dále.
  2. řeka Gihon obchází Chus
  3. řeka Hiddekel východ Assýrie (napojení na Zemi)
  4. řeka Eufrates druhé napojení ze Země.

Znovu pokračuje ve tvoření člověka, který už vnímá, co říká Bůh. Nejdříve ho učinil (7) a tady již postavil (15). Zvýrazněna je člověčí nesmrtelnost v Edenu.
První a druhou řekou postavil Bůh, Vesmír druhý Dipól propojení energií a stanovil, pravidla. Stejně jako první dipól spojuje objekty mezi sebou tak i pod/nad sebou. Tedy 1+1=1/1 a rovnováhu zajišťuje nově vytvářená hodnota.

Genesis 2:18 Řekl byl také Hospodin Bůh: Není dobré člověku býti samotnému; učiním jemu pomoc, kteráž by při něm byla.
19 (Nebo když byl učinil Hospodin Bůh z země všelikou zvěř polní, i všecko ptactvo nebeské, přivedl je k Adamovi, aby pohleděl na ně, jaké by jméno kterému dáti měl; a jak by koli nazval Adam kterou duši živou, tak aby jmenována byla.
20 I dal Adam jména všechněm hovadům, i ptactvu nebeskému, a všeliké zvěři polní; Adamovi pak není nalezena pomoc, kteráž by při něm byla.)
21 Protož uvedl Hospodin Bůh tvrdý sen na Adama, i usnul; a vyňal jedno z žeber jeho, a to místo vyplnil tělem.
22 A z toho žebra, kteréž vyňal z Adama, vzdělal Hospodin Bůh ženu, a přivedl ji k Adamovi.
23 I řekl Adam: Teď tato jest kost z kostí mých a tělo z těla mého; tato slouti bude mužatka, nebo z muže vzata jest.
24 Z té příčiny opustí muž otce svého i matku svou, a přídržeti se bude manželky své, i budou v jedno tělo.
25 Byli pak oba dva nazí, Adam i žena jeho, a nestyděli se.

Vše, co bylo na zemi a nad ní, dostalo od Adama jméno. každá živá (pozemská, zvířecí) duše. Adam měl 13 žeber (vyplyne z algoritmu tvoření těla, stejně jak 6 prstů apod.), a tak s ženou z jeho těla tvoří v Nebi tento pár, jedno tělo. Samotné rozmnožování Bůh neoznačil jako hřích. A stanovil, že muž bude opouštěti své rodiče a následovat manželku. Výrazem „Nestyděli se“ je označeno „Nerozlišovali“, „Nehodnotili“. Byli jsme stvořeni k tomu, abychom neminuli cíl. Což je význam hebrejského slova Hřích. Tedy uvedu to, co nejsrozumitelněji. Souložit, neznamená Hřešit. Celíbát (Katoličtí kněží) je z tohoto významu nesmyslný. Nehledě na to, že muž je přijímač a žena vysílač (později), může jen tak v Božím, Vesmírném světě 100procentně fungovat rovnováha. Celibát je tedy disharmonický.
Nirvána, ze sánskrtu Osvobození, je jeden ze stupňů na cestě k Bohu a tento pocit je přirovnáván k vrcholícímu aktu spojení muže se ženou.

Genesis 3:1 Had pak byl nejchytřejší ze všech živočichů polních, kteréž byl učinil Hospodin Bůh. A ten řekl ženě: Tak-liž jest, že vám Bůh řekl: Nebudete jísti z každého stromu rajského?
2 I řekla žena hadu: Ovoce stromů rajských jíme;
3 Ale o ovoci stromu, kterýž jest u prostřed ráje, řekl Bůh: Nebudete ho jísti, aniž se ho dotknete, abyste nezemřeli.
4 I řekl had ženě: Nikoli nezemřete smrtí!
5 Ale ví Bůh, že v kterýkoli den z něho jísti budete, otevrou se oči vaše; a budete jako bohové, vědouce dobré i zlé.
6 Viduci tedy žena, že dobrý jest strom k jídlu i příjemný očima, a k nabytí rozumnosti strom žádostivý, vzala z ovoce jeho a jedla; dala také i muži svému s sebou, a on jedl.
7 Tedy otevříny jsou oči obou dvou, a poznali, že jsou nazí; i navázali lístí fíkového a nadělali sobě věníků.
8 A v tom uslyšeli hlas Hospodina Boha chodícího po ráji k větru dennímu; i skryl se Adam a žena jeho před tváří Hospodina Boha, u prostřed stromoví rajského.

Zpětně je dobré si uvědomit, že plazy byli stvořeni až po člověku. Jsou to tvorové, kteří mají k zemské energii nejblíže v celém rozsahu svého těla. Tedy tady od tud je jejich chytrost. Svědčí o tom také to, že potravu spořádají ve velkém množství a tráví ji nejdelší dobu ze všech živých tvorů. Viz tvoření tělesných soustav, které je v souladu s tvořením přírodních cyklů. Bude uvedeno dále

Rozhovor hada se ženou má své úrovně. První pravda je, že Bůh řekl, že z každého rajského stromu mají jíst ovoce. Druhá pravda je, že ze stromu poznání se ovoce ani nedotkněte, natož aby jste ho jedli, jinak zemřete. Ale had vyslovil třetí pravdu. „Nikoli, nepropadnete smrti. Otevřou se vám oči a budete znát dobré a zlé. Budete jako Bůh.“

Jsou tady uvedeny tři pravdy. První obecná a druhá upřesňující a třetí varovná. Tento duchovní princip funguje v každém manželství. Pokud jeden z partnerů myslí negativně, druhý partner je tím ovlivněn. Proto je nutná komunikace mezi partnery na druhé úrovni pravdy a zvážení důsledků z pravdy třetí. Rovnováha v manželství (v Nebi, Vesmíru) funguje BohuŽel také v negativním měřítku. Nerovnováha znamená rozpad.

Hlas Hospodina rozetnul poslední časový skok. Člověk vnímavý. Lidé dostali první schopnost, kterou zvířata nemají. Nenazval bych to rozumem. Protože od tohoto okamžiku se lidstvo začalo Bohu, Přírodě, Vesmíru, Zdraví, vzdalovat.

První kmenová náboženství, které spravovali Šamani, plně obsahují celé spojení tvoření světa. Znali druhy přírodní energie a vlastnosti přírodní hmoty a dovedli je využít. V jejich vědomí byla celá duchovní oblast Indie a Číny. Lebka byla plná funkčních a využívaný mozkových buněk. Dnes se jen dohadujeme co vše uměli. Ale i ty dohady odkrývají plný záběr Boží, Vesmírné přítomnosti. Např. zacelit otevřenou zlomeninu. Použít hmyz k hygieně při nedostatku vody. Atd.

 

Shrnutí Druhé

Zlato svými schopnostmi symbolizuje energii. Dvou milimetrová kulička se rozprskne do metrového kruhu a drží pohromadě. Je to symbol gravitace. Takový atom je uvnitř s porovnáním protonů, elektronů a neutronů skoro prázdný a drží pohromadě. A to máme ještě dál elementární částice každého z nich.

Tam jest i bdelium, a kámen onychin. To „jest i“ přidal do Bible člověk. Obojí je v té zemi, ne ve zlatě. Je to Celistvost a čtyřúhlový kámen. Takže v první řece, která pramení v Zahradě Eden máme tři hodnoty. Je to opět nultý začátek, první nastavení programu, které v principu prní je poslední tvoří od zadu. Čtyřúhlový kámen je matrix, celistvostí je dán konec cyklů a gravitací je pevné spojení. Proto když vzniká hvězda zvaná Nova, tedy nová galaxie, tak ji vnímáme jako výbuch, v kterém se vše porovná až do posledního cyklu a poslední gravitace tomu dá vesmírný tvar. Kdyby čas trval, ve světelných rocích, tady by se již vědci nedopočítali. Jak na rozměry vzniklé galaxie tak na dobu trvání vzniku. Je tedy zpochybnitelné tvrzení, kolik roků má naše galaxie.

Galaxie je první energie pro Eden na Zemi kterou protékají ještě tři řeky. První také obtéká zem, ale na Zemi a druhá a třetí jde na východ a západ na Zemi. Tedy máme tři kuličky, tedy Logickou trojici ve 2D a čtvrtá je za nimi, galaxie ve 3D. Zase budu předbíhat. Kříž ve 2D, tedy všechny čtyři kuličky nám vytváří vstup do Duchovní oblasti 3D, tedy do jiného Světa. V našem světě to je počátek naší Sluneční galaxie.

Jestli něco funguje v materiálním světě tak funguje stejný algoritmus také ve světě energií. Díky pevným zákonům fyziky a chemie máme tedy neměnnou gravitaci. Za zmínku stojí, že 144 prvků lomeno 3 cykly rovná se 48 energií. Ve skutečnosti to je 3x16 přesněji 3x(8+8), tedy stejných v jiném měřítku pro Zemi a Vesmír.a mezi Zemí a Vesmírem.

Tady jsou první tři (Hadi).

A Boží Duch se vznáší nad vodami. V prvním dni tvoření učinil první spojení Země s Vesmírem. Pak učinil světlo a tmu a pro oba světy, Zemi i Vesmír. To jsou tři identické energie, které platí pro všechny klenby, které nás spojují  K tomu určitě dojdu dále. Na základě jednotnosti a faktu, že se nic neděje odděleně, musí přijít druhý den, kde se rozdělily vody. Tak vznikla čtvrtá kulička do prostoru.

Protože 4 kuličky ve 2D nám dá 8 kuliček ve 3D. Ty nám zase dají 16 do dvou rozměrů a tak dál, a naráz máme číslo 32, což je tolik, kolik máme zubů a navíc 2 zuby „moudrosti“. To je ten hadův jazyk na začátku vytváření nové hodnoty. Staré zaniká. Jeden z principů, který zatím nedovedu konkretizovat, do jaké míry s v jakém momentě. Mělo by to být po časovém skoku v rozsahu dvou starých hodnot.

Trojice Boží.

Jedná se o úhel pohledu do Duchovního vesmíru. A tak jak v našem světě byly čtyři řeky vytékající ze zahrady Eden, ta jedna z/do vesmíru, tak tady také a zase je spojení přímo se Zemí. Duchovní svět byl/nebyl vytvořen za klenbou. Tady zastávám druhou teorii paralelního vesmíru vedle nás a v nás. Takže nebyl a není vidět v nebeské klenbě ve vesmíru. Uvidíme dál.

Za podstatnou zmínku považuji fakt, že Had má rozseknutý jazyk. Že je symbolem energie není náhoda. Energie z poslední staré hodnoty vytvoří dvě nové, po časovém skoku na začátku cyklu tvoření. Bůh, Vesmír s tím začal dnešní dobu při stvoření ženy.

Že Satanismus má ve znaku hada není náhoda. Vždyť třetí hadova pravda, je jen a jen o svobodné volbě člověka, kterou cestou chce jít. Zda podlehne pokušení někomu se rovnat, nebo zůstane sám sebou. Na straně druhé jsou tu třeba lékárníci. Zdraví v sobě symbolizuje také had. Žít v souladu se zákony Universa a toužit po své celistvosti tak, jak je předurčena, je prostě Boží, Vesmírný zákon, kde zdraví je "vedlejší produkt".

Množiny

Ty se moje děti učili již v první třídě. A není to nic jiného, než jak se vytváří nevědomí lidí. Počet a kvalita podmnožin stanovuje kvalitu a kvantitu až těch nejvyšších kategorií množin, to je Dobra a Zla. Tedy není to spirituálně oddělený svět a neplatí tu zákon rovnováhy. Teprve ta celková množina je v rovnováze se stavem přírody na Zemi.

Nevědomí nefunguje v binárním kódu, tedy neobsahuje postupy. Jsou tam uloženy skutky. V případě řešení problému nabízí cílový stav. Nejčastěji to je Vítězství. Pocit spokojenosti až slasti. No a pak se divíme, co jsme to vlastně udělali. Teorie Memů tuto skutečnost potvrzuje.

Závislost

je přirozená vlastnost člověka. Je jen důležité, jakou si člověk svobodně vybere. Jestli nějakou, která omezuje svobodu jiných, nebo tu přirozenou závislost na přírodě a vesmíru, která dává svobodu všem. Závislost je člověku souzena a plně podléhá energiím Vesmírným, Božím.V nevědomí, v duchovním světě je hodně závislostí. Ty poslední vytvořené jsou nám překládány jako první. Ta opravdová správná a skutečná závislost je až nahoře, protože byla první a to od Boha, Vesmíru.

Poznámka pod čarou


Války jsou děleny na Ekonomické a Náboženské. Ekonomické končí expanzí, která se již nedá zvládnout. Náboženské jsou klasifikovány jako nekonečné. Pokud budou náboženské rozdíly. Oběma těmto válečným energiím je nadřazena ta první. Přijetím tohoto Vesmírného a Božího jednotného systému zvaným Chaos do vlastních duší, války pominou.

Bůh není, protože jsou války. Toto je nejčastější důvod NeVíry. Ale hlavní důvod vidím v tom, že člověk se nedá zastřelit, protože nechce zastřelit toho druhého. Samotná klasifikace „čestného“ souboje to vystihuje. Je to snaha zabít toho druhého dřív, než budu zabitý já. Každou válkou se rozjede sériová výroba postižených lidí. Jak fyzicky tak duševně. Souvisí s ní nekompromisní zmrzačující sociální dopady.

Nechat se zastřelit, kvůli tomu, že nechci střílet, je nejvyšší etický kodex, který hýbe světem. Naše Česká ústava na toto pamatuje. Pokud mi má víra brání v držení zbraně, jsem osvobozen. Tato víra, kterou předkládám z Božích záznamů celého světa, nás vybízí k tomu, aby člověk nezabíjel. Tady člověk ztrácí svou identitu. Jednou zabiješ a zbavíš se sám sebe. Cesta zpět do osobní a vesmírné rovnováhy není jednoduchá.

 

Tady zase předbíhám.

1. Obrázek znázorňuje sedm dní. Ten sedmý je uprostřed.
2. Obrázek v řadě jsou květy života
3. Obrázek jsou plody života. Prostorová atomární a molekulární vazba.
4. Obrázek v druhé řadě je vejce života. Základ pro růst.
5. Obrázek je cesta života. Odpovídá to židovské kabale.
6. Obrázek je životní kostka se všemi funkcemi.

Je to velmi zjednodušené, a pro pochopení základních vazeb hmoty a energie neúplně výstižné. Nicméně náš človíček stojící ve dvou čtyřúhlových kamenech v krychli, skoro odpovídá poslednímu obrázku. Krychli netvoří vnější body šestiúhelníku, ale vnitřní protínající body prostorového osmiúhelníku.